Scroll to Top

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จากการที่ผู้เขียน อาศัยอยู่ภาคเหนือ...

Zain Qaiser วัย 24 ปี จากกลุ่ม Barking เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมระหว่างประเทศ ที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาพูด...