10 วิธีคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์: ช่วยโรงพยาบาลดีกว่าทำบุญกับวัดจริงหรือ? คำสอนพุทธเจริญแต่ในประเทศกำลังพัฒนา?

Posted on พ.ย. 30 2018 - 7:43pm by DMR

มีวัดไปทำไม? วัดเป็นพุทธพาณิชย์? พระไม่ทำมาหากิน? เอาเงินไปช่วยโรงพยาบาลไม่ดีกว่าหรือ? รายรับรายจ่ายวัด 2-3 แสนล้านบาทต่อปี จะมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร? คำสอนพุทธเจริญแต่ในประเทศด้อยพัฒนา? 

 

– มองให้ลึกกว่าที่คิด –

// บทความโดย PJK_BEST  FB Group “สบายแบบฉัน” //

 

ความเจริญของวัดและการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธมีผล” เชิงบวก”
อย่างยิ่งต่อค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP
รวมถึงมิติคุณภาพชีวิตของประชากร เพราะเหตุใด?

บทความนี้ เรานำเสนอคำตอบใน 10 ประเด็นตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ทุกคน ทุกรัฐบาล ทุกประเทศควรนำมาพิจารณา

focuseconomics_emerging_economies_aug_2018_0

คาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2019 แต่ละประเทศ ประเทศกำลังพัฒนาในเอเซียกำลังเติบโตแรง

จีน สิงคโปร์และญี่ปุ่นศึกษาแนวทางตะวันตกไปสร้างชาติให้พัฒนา ส่วนประเทศอื่นที่นับถือพุทธเป็นศาสนาหลัก โดยเฉพาะประเทศไทยยังล้าหลังอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นระบบระเบียบของบ้านเมือง ความเท่าเทียมกันในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วทางยุโรป ถ้าในอดีตคำสอนพุทธมาเจริญในยุโรปจะทำให้เป็นประเทศกำลังพัฒนายาวนาน เหมือนหลายประเทศทางเอเซียไหม?
gdp

การสอนในสมัยพุทธกาล เรื่องธรรมะ บาป บุญ นิพพานนั้น ไม่ได้อ้างอิงอะไรกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาในยุคหลัง ในขณะที่คำสอนและข้อบัญญัติต่างๆ ยังใช้อยู่มาถึงปัจจุบัน 2500 กว่าปีและจะคงอยู่ต่อไป จะมีผลอย่างไรในมิติทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชากร
Screen Shot 2018-12-01 at 10.17.58

ณเดชน์ ญาญ่า ทอดผ้าป่าสามัคคี 25 ล้านบาท

วัด โรงพยาบาล

สงสัยกันตั้งแต่วัยรุ่นจนวัยแก่

สารบัญ

วาทะข่มพุทธศาสนา

1. ศาสนาพุทธเจริญแค่ในประเทศกำลังพัฒนา ไม่ไปไกลกว่านั้น

2. คำสอนพุทธมีผลทางขับเคลื่อนหรือบั่นทอนเศรษฐกิจ?

3. วัดเป็นพุทธพาณิชย์

4. ศาสนาพุทธสอนให้คนขี้เกียจ วันๆ พระก็ไม่ทำอะไร

5. ช่วยโรงพยาบาลรักษาคนป่วยดีกว่าทำบุญกับวัด

เหล่านี้เป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียง แต่มักไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีประเด็นใดบ้างที่ต้องพิจารณา ยังไม่มีเหตุผลรองรับที่เพียงพอ

เมื่อพูดกันในลักษณะเปรียบเทียบเชิงเศรษฐกิจควรจับหลักเศรษฐศาสตร์มาอธิบาย จะตอบแบบกำปั้นทุบดินไม่ได้ 

 สิ่งที่ลงทุนสร้างขึ้นมิได้ตั้งอยู่ของมันเพียงมิติเดียว แต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ ยกตัวอย่าง การสร้างสะพานลอย ทางม้าลาย ไฟเขียวไฟแดง ซึ่งตั้งอยู่เฉยๆ ที่เดิมทุกๆวัน เป็นการลงทุนที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต “คน” ซึ่งเป็น “หัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

ตามหลักเศรษฐศาสตร์การเลือกลงทุนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ไม่ได้ทำตัวเลือกอื่น เพราะทรัพยากรมีจำกัด

แล้วการดำเนินกิจกรรมของวัดเกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่าย 2-3 แสนล้านบาทต่อปี เพียงไม่เกินร้อยละ 1  ของรายได้ประชาชาติ จะมีผลต่อมิติในด้านเศรษฐกิจและด้านคุณภาพชีวิตคุ้มค่าเพียงใดขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

รายรับ รายจ่ายวัด

 

 คำตอบ 10 ข้อไขความกระจ่างด้วยหลักเศรษฐศาสตร์

 

คำตอบ คือ ความเจริญของวัดและการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธมีผล “เชิงบวก” หากนำเอา “หลักคำสอนพุทธไปใช้อย่างแท้จริง” จะมีผลต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชากร

Screen Shot 2018-11-29 at 20.04.27

วิธีการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP

หลักคำสอนพุทธให้ผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อมีวัดที่บริหารงานมีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมให้ผู้คน มีใจใฝ่ในการบริจาคทาน ทั้งในพุทธศาสนาและสังคมสงเคราะห์ รักษาศีล 5 ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา รู้จักประมาณในการบริโภค รู้จักหาเงิน ใช้เงิน เก็บออมเงิน ไม่สุรุ่ยสุร่าย ลดการซื้อและนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย นำเงินมาทำบุญในสัดส่วนที่ไม่เดือดร้อนตนเองและครอบครัว รู้จักใฝ่หาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม จะมีผลเชิงบวกในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านคุณภาพของประชากรที่สร้างรายได้ให้ประเทศชาติ

Version 2

แนวโน้มจำนวนประชากรวัยแรงงาน หน่วย:พันล้านคน working-age population

ประชากรที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เป็นหน่วยผลิตสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
การใช้ชีวิตตามหลักธรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งเสริมคุณภาพของประชากร โดยเฉพาะวัยแรงงานซึ่งเป็นหน่วยผลิตสินค้าและบริการ สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ จากรายได้ของเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เงินเดือนลูกจ้าง  กำไรของบริษัท (รายได้ผู้ถือหุ้น) ดอกเบี้ย (รายได้เจ้าหนี้) ค่าเช่า (รายได้เจ้าของสินทรัพย์)
วัยแรงงาน

คุณภาพประชากรเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะวัยแรงงานซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าวัยอื่น

Screen Shot 2018-12-02 at 20.19.56

ข้อมูลเรื่องค่านิยมทางจริยธรรม ศาสนา กฎแห่งกรรม มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

mindfulness

Mindfulness งานวิจัยชี้การฝึกสติสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนได้

ศาสนาพุทธนำความเจริญมาให้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
โดยเฉพาะในปัจจุบัน การเจริญสติตามคำสอนพุทธ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยการวิจัยมาเป็นวิธีการปฏิบัติที่เรียกว่า Mindfulness กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ชาวตะวันตกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ มีผลงานวิจัยจำนวนมากรับรองว่ามีผลต่อพัฒนาการทางสมอง ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ช่วยส่งเสริมศักยภาพของประชากร ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ตลอดจนทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางสังคมที่ยั่งยืน
คำยืนยันจากดาราและบุคคลชั้นนำที่ประสบความสำเร็จว่าการฝึกสมาธิให้ผลดีจริง

2 ใน 5 หนังสือเล่มโปรดของ Bill Gates ในปี 2018  คือ หนังสือเกี่ยวกับ การเจริญสติ Mindfulness และสมาธิ Meditation ซึ่งผู้เขียนเคยบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา
IMG_3053

บิลเกตส์ แนะนำหนังสือ 5 เล่มโปรดของปี 2018; โดยมี 2 เล่มเป็นหนังสือเกี่ยวกับสติ และสมาธิ คือ 1. ’21 Lessons for the 21st Century for The New York Times’ 2. ‘The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness author Puddicombe’

ที่มา https://www.geekwire.com/2018/bill-gates-picks-5-favorite-books-2018/

 

2. การบริจาคเงินกับเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

ศาสนาพุทธปลูกฝัง…ความเป็นผู้ให้…ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตยามเช้า ด้วยการทำบุญ ตักบาตร อัธยาศัยความเป็นผู้ให้เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร และการกระจายรายได้

 

เมื่อผู้คนจากทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการอบรมใจให้ใฝ่ในการบุญ การกุศล โดยเฉพาะเศรษฐีที่มีเงินเก็บมากนำเงินออกบริจาคทาน ไม่ว่ากับทางวัดหรือทางสังคมสงเคราะห์ จะทำให้มีเงินมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ ลดการนำเงินไปท่องเที่ยวช้อปปิ้งในต่างประเทศและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึงลดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยมาจากต่างประเทศ เป็นผลดีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP

ญาญ่า ณเดชน์ ใส่บาตร

ญาญ่า ณเดชน์ ใส่บาตร

Screen Shot 2018-12-01 at 10.14.44

ณเดชน์ ญาญ่า ยอดทำบุญทะลุ 4 ล้าน

ดังที่บิลเกตส์ ซึ่งได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลล่าห์  กล่าวว่า
” ผมก็รู้สึกว่าโชคดีที่มีทุนมากพอที่จะทำให้ “โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิม”  ” ผมได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี มีอาหารและเสื้อผ้าพอแล้ว เงินที่มีมากกว่าที่จะใช้ได้นั้น จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ …ดังนั้น จึงควรที่จะนำมาทำการกุศล “
bill_gates-abortion (1)
คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา เศรษฐีชาวพุทธไทยใจบุญผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในต่างแดน เป็นบุคคลที่ทำนุบำรุงวัดในพระพุทธศาสนา โรงพยาบาลและสังคมสงเคราะห์ด้วยทรัพย์เป็นจำนวนมาก ท่านได้รับการจัดอันดับเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่ 5 ของประเทศไทยในปี 2561

3. การลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติด

สิ่งเสพติดนั้นแพร่หลายไปในหมู่คนทุกระดับฐานะ
เราไม่อาจจะห้ามมิให้มีการเสพสิ่งเสพติดทั้งประเทศให้สำเร็จได้
แต่ลดลงได้ด้วยการส่งเสริมให้คนหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมแทน
 
การมีศีลธรรมลด Demand ความต้องการเสพสิ่งเสพติด
ลดการไหลออกของเงินไปสู่วงจรการค้าสิ่งเสพติด
ยาเสพติดก็จะผลิตออกมาน้อยลง เช่นเดียวกับระบบบริษัท
เมื่อค้าขายทำกำไรไม่ได้ดี ก็ต้องลดกำลังการผลิต ปลดพนักงานออก
 
เมื่อคนมีศีลธรรมมากขึ้น ก็ช่วยลด Supply ในอีกทางโดยทำให้พ่อค้า
และข้าราชการร่วมมือกับผู้ค้ายาเสพติดลดน้อยลง
อุปทานการผลิตสิ่งเสพติดก็น้อยลง
สิ่งเสพติดก็จะมีราคาแพงขึ้น และขายได้ยากขึ้นในขณะเดียวกัน
 
จึงเป็นการลดการไหลออกของเงินไปสู่วงจรการค้าสิ่งเสพติด
ลดปริมาณการฟอกเงิน รวมถึงลดการใช้แรงงานเถื่อน
แรงงานเด็กและเยาวชนที่ไร้การศึกษา ในวงจรการผลิตและค้ายาเสพติด
รวมถึงลดปัญหาอาชญากรรม เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรวัยทำงานได้อีก
Screen Shot 2018-12-01 at 09.09.55

ตำรวจไทยวิสามัญฆาตกรรมผู้ค้ายารายหนึ่ง เพียงรายเดียว พบว่ามีเงินสดในตู้เซฟถึง 14 ล้านบาท

Screen Shot 2018-12-02 at 15.06.24

ปี 1989 นิตยสารฟอร์บ จัดอันดับให้ ปาโบล เอสโกบ้า เจ้าพ่อค้ายาเสพติด มีเงิน 1,080,000 ล้านบาท ร่ำรวยเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ภายหลักถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายขณะเข้าจับกุม

4. ความรู้จักประมาณในการบริโภค

หลักพุทธที่สอนให้รู้จักประหยัด รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัย 4  รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ถูกหลัก ลดการเบียดเบียนและการบริโภคเนื้อสัตว์ มีผลดีต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ลดต้นทุนรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
ความรู้จักประมาณ มีประโยชน์ในด้านความมั่นคงทางการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่เหมาะสม การลดภาวะโลกร้อน ลดภัยธรรมชาติซึ่งก่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

5. เชื่อกฎแห่งกรรม ลดคอรัปชั่น

การเพิ่มจำนวนคนที่เชื่อในหลักกฎแห่งกรรม ไม่ลักทรัพย์ ลดต้นทุนรายจ่ายจากการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งขัดขวางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างมหาศาล

6. การท่องเที่ยว

วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในทุกภาคของประเทศไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินจากต่างประเทศ เป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยว
Screen Shot 2018-12-01 at 09.12.46

วัดเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

7. พระพุทธรูป วัตถุมงคล

ประเทศไทยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามายาวนาน พระพุทธรูป วัตถุมงคลของไทย นอกจากมีประโยชน์ในการนำมาเจริญสติ ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ยังสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศ เป็นที่นิยมซื้อขายนำเงินทุนเข้าประเทศ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความศรัทธา เพียงแต่ไม่ควรใช้ในทางหลงงมงาย
Screen Shot 2018-12-02 at 15.34.09

ศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในตลาดส่งออกไปยังชาติตะวันตก

วัดมีการสั่งผลิตพระเครื่องเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระรัตนตรัย  มีพระไว้ใกล้ตัว เมื่อมองแล้วก็รู้สึกระลึกถึงการปฏิบัติธรรม ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องซื้อขาย ส่วนการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไปที่เห็นคุณค่า

8. การจัดงานศพ

ชีวิตย่อมมาถึงความตายเป็นธรรมดา บ้านเมืองเราเป็นเมืองพุทธ บรรพบุรษของเราท่านอาศัยวัดวาอารามเกี่ยวกับพิธีการทำศพและเก็บอัฐิผู้วายชนม์การจัดงานศพที่วัดในท้องถิ่นหลายวัดอำนวยความสะดวกให้ผู้มาจัดงานศพผู้ตายโดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก เจ้าภาพและผู้มาร่วมงานศพช่วยกันทำบุญก็ไม่เป็นที่หนักใจ ลดรายจ่ายและภาระรับผิดชอบในการจัดการกับศพ มีสถานที่เก็บอัฐิผู้วายชนม์ ช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างรายได้ในชุมชน
งานศพ

ภาพที่ชาวไทยคุ้นเคย

9. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาครูและทักษะวิชาชีพ

วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษา การฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เป็นแหล่งผลิตประชากรคุณภาพมายาวนานนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมากได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาค รวมถึงมีมหาวิทยาลัย ซึ่งผลิตบุคลากรครูที่ชำนาญองค์ความรู้พุทธศาสนา มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนหลักสูตรพุทธศาสนาในไทย รวมถึงวัดซึ่งมีสถานที่สวยงามและการสอนปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงย่อมสามารถดึงคนต่างชาติและเงินตราเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่ง
buddhist education

มจร – เปิดหนังสือพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกในโลก รวบรวมจาก 3 นิกายหลักพิมพ์หลายภาษา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

10. ความไม่ประมาทและหลักอิทธิบาท 4 ทางมาของความสำเร็จ

Screen Shot 2018-12-01 at 09.38.24

สตีฟ จ๊อบส์ ผู้นำเทคโนโลยีโลก ใช้หลักความไม่ประมาทและวิธีปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสมองของเขา

หากชาวพุทธมีพื้นฐานชีวิตทางด้านศีลธรรมที่ดี ไม่ท้อถอยเกียจคร้าน ไม่ประมาทโดยนึกถึงความตาย ตั้งใจสร้างความสำเร็จตามหลักอิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นำมาใช้สร้างงานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณแก่โลก ก็จะนำชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ พิจารณาดูปัญหาทุกวันนี้เกิดจากความเสื่อมศีลธรรมทั้งสิ้น ความป่วยพิการทางจิตใจนั้นยากที่จะรักษาเยียวยาหากปราศจากการปฏิบัติธรรม ประเทศไทยเรามีวัดเป็นแหล่งรวมใจ สร้างคนดี คนมีคุณภาพเรื่อยมา
Screen Shot 2018-12-01 at 09.32.22

หลักคำสอนในศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อชีวิตของสตีป จ๊อบส์ ตั้งแต่ปี 1974 จนตลอดชีวิตของเขา

ข้อสรุป

“วัดทำประโยชน์ในหลายแง่มุมที่แตกต่างจากโรงพยาบาล
มีผลดีทั้งทางด้านศาสนา ดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสังคม
ส่วนการสนับสนุนโรงพยาบาลก็เป็นความดีในอีกด้านหนึ่ง”

// ศาสนาพุทธนำความเจริญมาให้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา //
การพัฒนาวัดให้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นงานสำคัญของคนไทยและคนทั่วโลกที่ควรรักษาสืบทอดมรดกธรรมของบรรพบุรุษสืบต่อไป

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response