You Are Browsing ‘การเมือง’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ประเทศต่างๆ ล้วนมีทรัพยากรเป็นของตนเอง แต่ประเทศที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ประเทศใดๆ จะไม่เสียเปรียบจากการถูกครอบงำหรือถูกแย่งชิงทรัพยากรโดยประเทศอื่นๆ หากผู้นำและประชาชนในประเทศนั้นรู้เท่าทันและมุ่งพัฒนาด้านความเป็นมหาอำนาจ นับตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเรื่อยมา...