You Are Browsing ‘ภาษาไทย’ Category

เลือกดูคำศัพท์ตามตัวอักษรแต่ละตัวได้ในสารบัญ ตัวอักษรและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่านออกเสียงแต่ละตัวอักษร   A a  อา abuelo (อาบวยโล่) ปู่  ตา abuela (อาบวยล่า) ย่า ยาย Adiós  (อาดีโอ้ส) ลาก่อน el mapa (เอล ม้าป่ะ) แผนที่ Así...

Article หรือ คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ ได้แก่ a, an, the ที่เราคุ้นเคย เมื่อมาเป็นภาษาเยอรมันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่ากันมาก ต้องถูกแบ่งตามเพศ...

  ประสบการณ์สอนสมาธิ Soy Budista ฉันเป็นชาวพุทธ He estado practicando en la tradición Theravada estaba desde hace muchos años ฉันได้ปฏิบัติตามหลักพุทธเถรวาทมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว después de haber tenido la suerte de estudiar con muchos maestros maravillosos หลังจากได้โอกาสที่ทำให้พบกับครูบาอาจารย์ที่ดี Me...

การแต่งประโยคเกี่ยวกับอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ แต่ละภาษามีหลักการใช้ไวยากรณ์คล้ายคลึงกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week...

เนื้อหาในหน้านี้เหมาะสำหรับท่านที่เข้าใจภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสพื้นฐานมาพอสมควรแล้ว โดยเฉพาะหลักการใช้ Articles คำนำหน้านาม เพศของคำนาม...

ในบทความนี้ เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศส ผ่านบทนำนั่งสมาธิกัน เริ่มต้น Maintenant, nous allons faire la méditation. ในเวลานี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน Il est temps pour nous d’être calme  ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะมีใจสงบ et de profiter de...

ในบทความนี้เราจะมาพักผ่อนจิตใจด้วยการฟังบทนำนั่งสมาธิ และเรียนรู้โครงสร้างประโยคจากบทสอนการเจริญสมาธิภาวนาในภาษาฝรั่งเศสที่น่าสนใจกัน ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของคำนาม หรือกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...

ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...

สูตรสำเร็จการแต่งประโยคภาษาฝรั่งเศส   เรื่องครอบครัว สมาชิกในบ้าน Présent (Simple Present Tense) Basic Sentence StructureSubject + Verb + Object  =  ประธาน + กิริยา + กรรมตรง ประโยคเหล่านี้แสดงถึงความจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณสามารถสร้างประโยคปัจจุบันกาลที่หลากหลายโดยจับคู่กลุ่มคำจากช่อง...

‹ Navigate ›