You Are Browsing ‘เรียนหลายภาษาพร้อมกัน’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เลือกดูคำศัพท์ตามตัวอักษรแต่ละตัวได้ในสารบัญ ตัวอักษรและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่านออกเสียงแต่ละตัวอักษร   A a  อา abuelo (อาบวยโล่) ปู่  ตา abuela (อาบวยล่า) ย่า ยาย Adiós  (อาดีโอ้ส)...

  ประสบการณ์สอนสมาธิ Soy Budista ฉันเป็นชาวพุทธ He estado practicando en la tradición Theravada estaba desde hace muchos años ฉันได้ปฏิบัติตามหลักพุทธเถรวาทมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว después de haber tenido la suerte de estudiar con muchos maestros maravillosos หลังจากได้โอกาสที่ทำให้พบกับครูบาอาจารย์ที่ดี Me...

การแต่งประโยคเกี่ยวกับอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ แต่ละภาษามีหลักการใช้ไวยากรณ์คล้ายคลึงกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week...

เนื้อหาในหน้านี้เหมาะสำหรับท่านที่เข้าใจภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสพื้นฐานมาพอสมควรแล้ว โดยเฉพาะหลักการใช้ Articles คำนำหน้านาม เพศของคำนาม...

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น กระบวนการรักษา ไม่หวังผล โดยไม่ประกอบเหตุที่ถูกต้อง หรือคาดหวังการรักษาที่เป็นทางลัดที่ดูเหมือนจะทำให้หายเร็ว โดยมิได้แก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง...

ในบทความนี้ เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศส ผ่านบทนำนั่งสมาธิกัน เริ่มต้น Maintenant, nous allons faire la méditation. ในเวลานี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน Il est temps pour nous d’être calme  ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะมีใจสงบ et de profiter de...

ในบทความนี้เราจะมาพักผ่อนจิตใจด้วยการฟังบทนำนั่งสมาธิ และเรียนรู้โครงสร้างประโยคจากบทสอนการเจริญสมาธิภาวนาในภาษาฝรั่งเศสที่น่าสนใจกัน ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของคำนาม หรือกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...

ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...

สูตรลัดแต่งประโยค ชุดที่ 1 เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  การพูดหลายภาษานั้นเป็นความท้าทายไหวพริบปฏิภาณอย่างมาก...

‹ Navigate ›