You Are Browsing ‘ธรรมะ’ Category

จากหลักสูตรความดีสากล ทำให้เราได้พบกับบุคคลที่เป็นต้นแบบ คุณครูณัฐจิตรภณ ไสว โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ บ้าน คือที่อยู่อาศัย...

ความดีพื้นฐานสากล 5  ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม...

“รักแท้” เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้คนบนโลกใบนี้  เป็นทั้งความอบอุ่น ความงดงามในจิตใจและพลังแห่งการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต...

อารมณ์ไม่ดี คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้รู้สึกอึดอัดคับข้องใจซึ่งดูเผินๆ เหมือนเป็นปัญหาเฉพาะตัวเล็กๆ น้อยๆ ที่ใครๆ ก็สามารถเป็นกันได้...

แต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายที่จะต้องมีความแตกต่างกัน ไม่มีใครเกิดมาเหมือนกันเป๊ะทุกส่วนโดยไม่มีผิดเพี้ยนเลย...

ความคิดความอ่านของคนเจริญขึ้นได้จากสองสาเหตุหลัก คือ  1. การเรียนรู้จากผู้อื่น เช่น การทำให้ดูเป็นแบบอย่าง, การแนะนำ, การชักชวน,  การอบรมสั่งสอน,...

  สิ่งต่างๆ ในโลกนี้มีเจ้าของรัก เจ้าของหวง การสละความเป็นเจ้าของโดยการให้นับเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการให้กับคนในครอบครัว...

ความ รู้สึกอึดอัดคับข้องใจ จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันท์ของผู้คนในสังคม โดยมากมักจะมาจากอารมณ์ความรู้สึก...

‹ Navigate ›