You Are Browsing ‘nouns’ Category

ในบทความนี้เราจะมาพักผ่อนจิตใจด้วยการฟังบทนำนั่งสมาธิ และเรียนรู้โครงสร้างประโยคจากบทสอนการเจริญสมาธิภาวนาในภาษาฝรั่งเศสที่น่าสนใจกัน ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของคำนาม หรือกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...

วิธีแต่งประโยคโดยใช้กิริยาช่วย Auxiliary Verbs 24 ตัว เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  เว็บไซต์ของเราเน้นการเรียนหลายภาษาพร้อมกัน เริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานในภาษาอังกฤษและไทย ก่อนนำไปแปลและทำความเข้าใจเป็นภาษาอื่นๆ...

Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาสเปน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี, ภาษานอร์เวย์ ในที่สุดก็เข้าสู่สัปดาห์ที่หกอย่างรวดเร็วจริงๆ...