You Are Browsing ‘สุขภาพ’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); การนอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เต็มที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาในหลายๆ ด้าน ทั้งต่อสภาวะอารมณ์, การทำงาน,...

ผู้เขียนเองมีความคุ้นเคยกับผักกูดมาตั้งแต่เด็ก และทานผักกูดมาตั้งแต่เด็กๆ สมัยนั้นถือว่า เป็นผักที่ทุกคนในหมู่บ้านเก็บมากินได้อย่างอิสระ...

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ดังนั้น ในแต่ละเดือนเราสามารถตั้งคำถามเพื่อสำรวจตรวจสอบสภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่ในเบื้องต้นดังนี้ 1...

อารมณ์ไม่ดี คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้รู้สึกอึดอัดคับข้องใจซึ่งดูเผินๆ เหมือนเป็นปัญหาเฉพาะตัวเล็กๆ น้อยๆ ที่ใครๆ ก็สามารถเป็นกันได้...

‹ Navigate ›