เรียนภาษาสเปน วิธีออกเสียงตัวอักษร 100 คำศัพท์ตามลำดับอักษร พร้อมตัวอย่างประโยค วลี

Posted on เม.ย. 2 2018 - 6:32am by DMR

เลือกดูคำศัพท์ตามตัวอักษรแต่ละตัวได้ในสารบัญ

ตัวอักษรและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

พร้อมคำอ่านออกเสียงแต่ละตัวอักษร

 

A a  อา

abuelo (อาบวยโล่) ปู่  ตา

abuela (อาบวยล่า) ย่า ยาย

Adiós  (อาดีโอ้ส) ลาก่อน

el mapa (เอล ม้าป่ะ) แผนที่

Así está bien? นี่ถูกต้องไหม ดีไหม

 

B b  เบ

Buenos días (บ๊วยโนส ดิอัส) สวัสดีตอนเช้า

Buenas tardes (บ๊วยนัส ตารเดส) สวัสดีตอนบ่าย

Buenas noches (บ๊วยนาส น้อชเชส)  สวัสดียามเย็น, ราตรีสวัสดิ์
Bueno  (บ๊วยโน่) ดี
Muy bueno  ดีมาก

 

C c  เซ

 

ออกเสียงเป็น ซ กรณีที่ตามหลังด้วยสระ i หรือ e  โดยการนำปลายลิ้นไปแทรกระหว่างฟันหน้าบนและล่าง แล้วให้ลมออกแทรกผ่านฟัน  ขณะดึงลิ้นกลับมา

cinco (ซิ้งโก้) ห้า

Gracias (กร้าซิอัส) ขอบคุณ ขอบใจ

 

ออกเสียงเป็น หรือ ข  กรณีที่ตามหลังด้วยสระ a, o หรือ u

cuatro (กั้วโตร) สี่

la carta (ลา ค้ารตะ) จดหมาย

catorce (กาต้อรเซ) สิบสี่

mo (โก้โหม่)- อย่างไร

¿mo? ว่าอะไรนะ

¿mo se dice … en español? เรียก … เป็นภาษาสเปนว่าอะไร

¿mo se escribe? มันเขียนอย่างไร

¿mo estás? (โก้โหม่ เอ้สต้าส) สบายดีเหรอ? (กันเอง)

¿mo está Mar? (โก้โหม่ เอสต้า มาร์) มาร์เป็นอย่างไรบ้าง

¿mo está tu esposa/marido? ภรรยา/สามีคุณเป็นอย่างไรบ้าง

(Él/Ella está bien, gracias. (เขา/เธอ สบายดี ขอบคุณ)

¿Cómo están tu esposo e hijos?  สามีและลูกคุณเป็นอย่างไรบ้าง

¿Cómo está tu salud? สุขภาพคุณเป็นอย่างไรบ้าง

¿Cómo está su día? วันของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

 

CH เช 

ออกเสียง หรือ ฉ 

el chico (เอล ชิโขะ) เด็กชาย

la chica (ลา ชิขะ) เด็กหญิง

 

D d เด

dos (โดส๗) สอง

dieciséis (เดียซิเซส) สิบหก

diecisiete (เดียซิเซียสเตะ) สิบเจ็ด

dieciocho (เดียซิออชโชะ) สิบแปด

De nada (เด่ นาด่ะ) ด้วยความยินดี, ไม่เป็นไร

 

De dónde eres? คุณมาจากที่ไหน

Soy de Veracruz. ฉันมาจากเวรากรูส

 

E e เอ

Encantado (เอ็นกันตาโด)  ยินดีที่ได้รู้จัก (สำหรับคนพูดที่เป็นผู้ชาย)
Encantada  (เอ็นกันตาดะ) ยินดีที่ได้รู้จัก (สำหรับคนพูดที่เป็นผู้หญิง)

Entiendo (เอ็นเตียนโด้ะ) ฉันเข้าใจ
No entiendo (โน เอ็นเตียนโด้ะ) ฉันไม่เข้าใจ

¿Eres argentina?   (เอ เรส อาร์เคนติน่า) คุณมาจากอาเจนติน่าหรือเปล่า

¿Eres un profesor de Inglés? คุณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรือเปล่า

esposo (เอสป้อโซะ) สามี

esposa (เอสป้อสะ) ภรรยา

Estupendo เยี่ยมไปเลย

 

F f เอ๊เฟ่

G g เค

ออกเสียงเป็น หากตามหลังด้วยสระ e หรือ i ออกเสียงเหมือนขากในลำคอ

ออกเสียงเป็น กรณีตามหลังด้วยสระ a, o  หรือ  u

Mucho gusto (มู้ชโช่ กุ้สโตะ) ยินดีที่ได้รู้จัก

Me gusta ฉันชอบ

 

H h อ๊าเช่

เวลาอยู่ในคำจะไม่ออกเสียงเลย

No hay de que (โน อาย เด เค) ไม่เป็นไร ด้วยความยินดี

Hasta luego (อาสต้า ลวยโก้)  แล้วเจอกันใหม่

Hijo (อิ๊โค่) ลูกชาย

Hija (อิ๊ค่า) ลูกสาว

hermano (แอรมาโน่) พี่ชาย

hermana (แอรมาน่า) น้องสาว

Hablo un poco de español. ฉันพูดสเปนได้นิดหน่อย 

Hablas español muy bien. คุณพูดภาษาสเปนได้ดีมาก

 

I i อี

 

 

 

J j โค้ตะ

ออกเสียง พร้อมเสียงขากในลำคอเบาๆ และมีเสียง ฮ ตามมาผสมทันที ฟังเป็น คฮึ เพราะมีลมขึ้นจมูก

 

K k คา

 

L l เอเล่

Lo (โหล่)

Lo bueno สิ่งที่ดี

Lo primero สิ่งแรก

Lo mio สิ่งที่เป็นของฉัน

Lo siento ขอโทษ

el libro (เอล ลิโบร) หนังสือ

LL เอเย่

Me llamo (เหม่ ย้าโมะ) ฉันชื่อ

 

M m เอ๊เม่

Madre (ม้าเดร) แม่

Mal (มาล) แย่ เลว ไม่ดี

Mucho (มุชโช่) มาก

Muchas gracias (มู้ชาส กร้าซิอัส) ขอบคุณมาก

¿Me puedes enseñar español? (เหม่ ปวยเดส เอ็นเซนย่า เอสปาโนล) คุณสอนภาษาสเปนให้ฉันได้ไหม

 

N n เอ๊เน่

nietos  (นี่เอโตส) หลาน (ปู่ ย่า ตา ยาย)

nieto (นี่เอโต) หลานชาย

nieta (นี่เอตา) หลานสาว

No (โน) แปลว่า ไม่ใช่, ไม่ตกลง
No importa ไม่เป็นไร

diecinueve (เดียซิน้วยเบ่) สิบเก้า

 

 

Ñ ñ เอ๊นเย่

n มีเสียงลมขึ้นจมูก

Señor (เซ็นยอร) นาย
Señora  (เซ็นยอระ) นาง
Señor (เซ็นยอริตะ) นางสาว

Hasta mañana (อาสต้า มันย้าน่า)

 

O o โอ

ocho (โอชโชะ) แปด

once (ออนเซ่ะ) สิบเอ็ด

doce (โด้เซะ) สิบสอง

Poc(โป๊โกะ) นิดหน่อย

 

 

P p เป

El padre (เอล ป้าเดร) พ่อ

padres พ่อแม่

Parientes ญาติ

Le presento (เหล่ เปรเซ็นโตะ) ฉันขอแนะนำ

Me perdona ขอโทษ

No importa ไม่เป็นไร

No hay problema ไม่มีปัญหา

primos  (ปรีโมส) ลูกพี่ลูกน้อง

primo (ปรีโม) ลูกพี่ลูกน้องผู้ชาย

prima (ปรีมา) ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิง

 

 

Q q คู 

เป็น ค ที่ออกเสียงค่อนไปทาง ก

quince (กิ้นเสะ) สิบห้า

Quiere (เคียเร่ะ)

¿Quiere repetir otra vez, por favor? ช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหม

¿Qué quiere decir?  (เค้ เกียเร่ะ เดซีร)  หมายความว่าอะไร

¿Qué tal? เป็นอย่างไรบ้าง

Me quedo en Fuengirola. (เหม่ เกโด เอ็น ฟูเองคิโรล่า)

 

 

R r เอ๊เร่

 

S s เอสเสะ

Si (ซิ) แปลว่า ใช่, ตกลง, ค่ะ/ครับ

¿Eres Abel? (อาเรส อาเบล) คุณใช้อาเบลไหม?

lo soy. (ซิ โล ซอย) ใช่ ฉัน คือ

No no soy. (โน​โน ซอย) เปล่า ฉัน ไม่ใช่

Soy Tom (ซอย ทอม) ฉัน คือ ทอม

seis (เซส) หก

siete  (เซียตเตะ) เจ็ด

 

T t เต

trece (เตรสเซะ) สิบสาม

Buenas tardes (บ๊วยนาส ตารเดส) สวัสดีตอนบ่าย

el tío (เอล ติโอ้) ลุง

la tía (ลา ติอะ) ป้า

 

U u อู

uno (อู้โน่ะ) หนึ่ง

¿Cómo está usted? (โคโหม่ เอ้สต้า อูสเต็ด) สบายดีหรือครับ/คะ

 

 

V v อูเบ่

ออกเสียง บว ควบกันเบาๆ

nueve (น้วยเบ่) เก้า

veinte (เบนเตะ) ยี่สิบ

Por favor (ปอร์ ฟาบอร์) โปรด กรุณา

Vivo en Alemania/Noruega/Tailandia/Francia. วีโว้ เอ็น อัลเลม่าเนีย อี โนรวยก้า ฉันอยู่ที่เยอรมัน/นอร์เวย์/ไทย/ฝรั่งเศส


He vivido en Francia por años. (เอ วีวี้โด เอ็น ฟรานเซีย ปอร อันโยส) ฉันได้อยู่ที่สเปนมาเป็นปีๆ

Voy al restaurante.  (วอย ยาล เรส เตา ราน เตะ) ฉันกำลังไปร้านอาหาร

 

W w อูเบ่โด๊เบล่

 

X x เอ๊กิส

 

Y y อีเกร็ก่า

Ya es la segunda vez (ย่า เอส ลา เซกุนด้า เบส)  นี่เป็นครั้งที่สองแล้ว

 

Z z เซ้ตะ

diez (ดี๊เอส) สิบ

 

¿

 

ขอบคุณหนังสือ

สนทนาภาษาสเปน… เป็นไว

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response