เรียนภาษาฝรั่งเศส วิธีแต่งประโยค การใช้กิริยา verbes กับ à / de, บางสิ่ง quelque chose, บางคน quelqu’un, que, infinitif, indicatif

Posted on ก.พ. 28 2018 - 5:43am by DMR

ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ เพราะ มีรูปแบบที่ต้องตามด้วยคำต่อไปนี้ ซึ่งต่อไปเราจะเขียนด้วยตัวย่อดังนี้ คือ

  1. prépositions  ได้แก่ à / de / par
  2. quelque chose (qqch)  บางสิ่ง
  3. quelqu’un (qqn) บางคน
  4. que
  5. indicatif
  6. infinitif
  7. subjonctif

รูปแบบการแต่งประโยค 

 

กิริยาที่ตามด้วย à

accepter qqn / qqch 

– Dans cet hôtel, nous acceptons les chiens. ที่โรงแรมนี้เรายอมให้นำสุนัขเข้ามาได้
– Dans ce temple on n’accepte pas les chiens. ที่วัดนี้ เราไม่ยอมรับให้นำสุนัขเข้ามา

permettre à qqn de + infinitif อนุญาตให้บางคนได้ทำบางสิ่ง

– Vous permettez à votre mari d’aller travailler.   คุณอนุญาตให้สามีไปทำงาน

permettre qqch  à qqn อนุญาตบางสิ่งให้บางคน

– Son médecin lui permet un peu de café. หมออนุญาตให้เขาทานกาแฟได้บ้าง

กิริยาตามด้วย à

กิริยาตามด้วย à

verbs - à - verbs

verbs – à – verbs

 

กิริยาที่ตามด้วย de

accepter de

Elle a finalement accepté de venir diner samedi. ในที่สุดเธอก็รับที่จะมาทานข้าวเย็นวันเสาร์

continuer de

– Il va continuer de suivre ce problème.
เขาจะติดตามเรื่องปัญหานี้ต่อไป

กิริยาตามด้วย de

กิริยาตามด้วย de

 

กิริยาที่ตามด้วย subjonctif

accepter 

– Il accepte pas  que elle me parle sur ce ton. เขารับไม่ได้ที่เธอมาพูดกับฉันแบบนั้น

(Subjonctif – parle อยู่ในรูป Présent )

 

กิริยาที่ตามด้วย par

commencer par 

– Nous voulions commencer par vous remercier.
เราต้องการเริ่มต้นด้วยการขอบคุณ

กิริยาที่ตามด้วย infinitif

aimer  + infinitif

– j’aime me réveiller très tôt le matin. ฉันชอบที่จะตื่นเช้ามากๆ

 

กิริยาที่ตามด้วย comme

sentez comme 

– Sentez comme votre visage se détend de plus en plus
รู้สึกถึงใบหน้าของคุณว่าผ่อนคลายมากขึ้นๆ อย่างไร

 

กิริยาที่ใช้เกี่ยวกับบางคน qqch

permettre qqch  à qqn อนุญาตบางสิ่งให้บางคน

– Son médecin lui permet un peu de café. หมออนุญาตให้เขาทานกาแฟได้บ้าง

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response