เรียนภาษาฝรั่งเศส วิธีแต่งประโยค คำศัพท์ คำนาม คำกิริยา จากบทสอนการเจริญสมาธิภาวนา

Posted on มี.ค. 1 2018 - 6:06am by DMR

ในบทความนี้เราจะมาพักผ่อนจิตใจด้วยการฟังบทนำนั่งสมาธิ และเรียนรู้โครงสร้างประโยคจากบทสอนการเจริญสมาธิภาวนาในภาษาฝรั่งเศสที่น่าสนใจกัน

ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของคำนาม หรือกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ เพราะ มีรูปแบบที่ต้องตามด้วยคำต่อไปนี้ ซึ่งต่อไปเราจะเขียนด้วยตัวย่อดังนี้ คือ

  1. prépositions  ได้แก่ à / de / par
  2. quelque chose (qqch)  บางสิ่ง
  3. quelqu’un (qqn) บางคน
  4. que
  5. indicatif
  6. infinitif
  7. subjonctif

วลีและการแต่งประโยคที่น่าเรียนรู้

วลี ประโยค สอนการเจริญสมาธิภาวนา

วลี ประโยค สอนการเจริญสมาธิภาวนา


1. Méditation pour …

 

Méditation pour + qqch
การฝึกสมาธิเพื่อ + คำนาม

 

méditation pour la relaxation mentale.
การทำสมาธิเพื่อความผ่อนคลายจิตใจ

 

La méditation est bonne pour + qqch
การฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่ดีต่อ + คำนาม

La méditation est bonne pour le corps et l’esprit.

 

คุณสามารถนำคำนามเหล่านี้เข้าไปประกอบเป็นประโยคต่อจาก pour

คำนามเพศชาย

le sommeil การนอนหลับ
le développement du cerveau การพัฒนาสมอง
le corps ร่างกาย
l’esprit จิตใจ

คำนามเพศหญิง

la santé สุขภาพ
la santé cardiaque สุขภาพหัวใจ
la créativité ความคิดสร้างสรรค์
la recherche en santé การทำวิจัยด้านสุขภาพ
la foi  ความศรัทธา ความเชื่อ

คำนามพหูพจน์

les enfants เด็กๆ
le traitement des patients การรักษาผู้ป่วย

 

2. Respirer / Inspirer / Expirer

 

Respirer/Inspirer/Expirer + adverbes
หายใจ/หายใจเข้า/หายใจออก + อย่าง…(ช้าๆ, ลึกๆ เป็นต้น)

Respirez doucement  หายใจอย่างช้าๆ นุ่มนวล
Inspirez profondément หายใจเข้าลึกๆ
Expirez lentement หายใจออกช้าๆ

Je respire mieux. ฉันหายใจได้ดีขึ้น
Vous respirez / Tu respires vite คุณหายใจเร็ว

Respirer/Inspirer/Expirer + adverbes + par...
หายใจ/หายใจเข้า/หายใจออก + ผ่าน (ทางปาก,จมูก เป็นต้น)

Respirez normalement/naturellement par le nez  หายใจอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านทางจมูก
Expirez profondément par la bouche. หายใจอย่างนุ่มนวล ผ่านทางปาก 

 

3. Commencer

 

Commencer + par + infinitif
เร่ิมต้นที่/ด้วย…

On peut commencer par s’asseoir. เราสามารถเริ่มต้นด้วยการนั่ง

 

Commencer + par + qqch
เร่ิมต้นที่/ด้วย…

Commencez par trouver une position assise qui soit confortable.. คุณเริ่มต้นด้วยการหาท่านั่งในที่รู้สึกสบาย

 

4. Asseoir

 

Asseoir + sur + qqch
นั่งลงบน…

Asseyez-vous sur … 
นั่งลงบน …

– le sol  พื้น
– la chaise เก้าอี้
– le canapé โซฟา
– le lit เตียงนอน
– le fauteuil

ตัวอย่าง

Asseyez-vous sur une chaise à dossier droit. นั่งบนเก้าอี้ที่หลังพนักพิงตรง

5. Poser

 

Poser + qqch
วาง/ตั้งคำถาม + ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง

 

ตัวอย่าง

Posez les pieds à plat par terre.
วางเท้าของคุณให้ราบลงบนพื้น

Mes parents se posèrent beaucoup de questions. (Passé simple)
พ่อแม่ของฉันได้ตั้งคำถามมากมาย (กาลอดีต)

 

6. Concentrer

 

Concentrer + sur
จดจ่ออยู่กับ + ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง

Laissez votre attention se concentrer  sur votre corps.
ทำสติของคุณจดจ่ออยู่กับร่างกายคุณ

sur votre respiration กับลมหายใจของคุณ

 

7. Relaxer

 

Relaxer + qqch
ผ่อนคลาย + ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง

Relaxer ผ่อนคลาย + ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

– les muscles du corps กล้ามเนื้อของร่างกาย
– les muscles dans la tête กล้ามเนื้อที่ใบหน้า
– le long de la nuque  ตลอดแนวลำคอ
– les muscles des épaules บริเวณบ่าไหล่
– les deux bras jusqu’aux mains.แขนทั้งสองตลอดถึงมือทั้งสอง
– les muscles autour de la poitrine กล้ามเนื้อในบริเวณทรวงอก

 

8. Diriger

 

 มุ่ง,กำหนด + ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

Dirigez votre attention vers…
กำหนดสติลงไปที่…

– les pieds

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response