Meditation Words l English, Spanish, German, French, Italian, Norwegian, Thai ศัพท์เรื่องสติกับสมาธิ 7 ภาษา

Posted on ธ.ค. 20 2017 - 6:56am by DMR
Categorized as
1679
Tagged as

ภาษาเป็นสื่อกลางที่สำคัญยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนา เราจึงรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับการฝึกสติและการเจริญสมาธิภาวนา ในภาษาที่แตกต่างกัน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลีและภาษานอร์เวย์ โดยจัดหมวดหมู่คำที่มักใช้ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน เพื่อให้ท่านสามารถนำไปค้นคว้าต่อไปได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

บทนำการแสดงธรรมและนำนั่งสมาธิ 5 ภาษา
GUIDED MEDITATION SCRIPT – ENGLISH GERMAN NORWEGIAN FRENCH ITALIAN SPANISH


พระอาจารย์สอนธรรมะ 5 ภาษา 11 ประเทศ ทวีปยุโรป

 

สารบัญ

Order of Languages เรียงลำดับภาษาดังนี้

English, ไทย

 • Spanish
 • German
 • French
 • Italian
 • Norwegian

เว็บค้นหาตัวอย่างประโยคและฟังคำออกเสียง

Find context and speech: go to  http://context.reverso.net/translation/
ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ในลิงค์ข้างต้น เพื่อค้นหาวิธีการแต่งประโยคจากคำศัพท์แต่ละภาษา

หมวดหมู่คำศัพท์

Mindfulness Meditation

Mindfulness Meditation Retreat in Thailand

Mindfulness Meditation Retreat in Thailand

meditation n. สมาธิ, การฝึกสมาธิ, การเจริญสมาธิภาวนา, สมถภาวนา

 • meditación f   
 • Meditation f, -en   
 • méditation f   
 • meditazione f 
 • meditasjon m

mindfulness n. attention n. ความใส่ใจ, การตั้งใจ, การมีสติ 

 • (la) atención plena, sobre prestar atención 
 • Achtsamkeit f
 • attention f
 • (consciousness) consapevolezza f, (Attentiveness) attenzione f
 • oppmerksomhet m/f

concentration n. การมีใจจดจ่อ, การมุ่งไปยังศูนย์กลาง 

 • concentración f
 • Konzentration f  
 • concentration f   
 • concentrazione f 
 • konsentrasjon m

practice n. การปฏิบัติ

 • práctica f
 • Praxis f, Übung f
 • pratique f
 • pratica f
 • praksis m øvelse m

contemplation (deep thoughtการพินิจพิจารณา, การใคร่ครวญ, การเพ่งพินิจ

 • contemplación f, reflexión f
 • Kontemplation f, Betrachtung f
 • contemplation f, réflexion f (pensée)
 • contemplazione f, riflessione 

practice v. ปฏิบัติ

 • practicar
 • üben
 • pratiquer
 • practicare
 • øve, trene

meditate v. ทำสมาธิ

 • meditar
 • meditieren
 • méditer
 • meditare
 • meditere

concentrate v.  focus v. จดจ่อ, รวมสติ, เพ่งสมาธิ

 • concentrarse
 • (zu)konzentrieren
 • (se) concentrer
 • concentrare
 • konsentrere seg (om),  fokusere (på) 

Teaching and Learning

The students in Spain is learning meditation.

The students in Spain are learning meditation.

teach v. สอน

 • enseñar
 • lehren, unterrichten, beibringen
 • enseigner, apprendre, donner
 • insegnare
 • undervise, lære

learn v. เรียน

 • aprender
 • lernen
 • apprendre
 • apprendere / imparare
 • lære seg; få vite 

advice n. คำแนะนำ

 • asesoramiento m / consejos mpl
 • Rat m. / Beratung f. -en
 • conseils mpl
 • consiglio m / consigli mpl 
 • råd 

teaching n. คำสอน

 • enseñanza f
 • Unterrichten  neu
 • enseignement m
 • insegnamento m, insegnamenti mpl
 • undervisning m/f

Benefits

benefit n. advantage n. ประโยชน์

 • beneficio m
 • Nutzen m, Vorteil m
 • avantage m
 • beneficio m
 • fordel m, nytte m/f

benefit v. มีประโยชน์ต่อ มีผลดีต่อ

 • beneficiar
 • profitieren
 • bénéficier, profiter
 • favore
 • tjene, dra nytte av 

affect v. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, ทำให้เป็นโรค

 • afectar
 • beeinflussen
 • affecter
 • influenzare
 • påvirke, virke, influere

reduce v. ลด, บรรเทา

 • reducir
 • verringern, reduzieren, senken
 • réduire
 • ridurre
 • senkeredusere

increase v. เพิ่ม

 • aumentar, incrementar
 • erhöhen
 • augmenter
 • aumentare, incrementare
 • øke

develop v. พัฒนา

 • desarrollar, elaborar
 • entwickeln
 • développer
 • desarrolla
 • utvikle (seg)

support v. ส่งเสริม, สนับสนุน

 • apoyar
 • unterstützen
 • appuyer, soutenir
 • sostenere
 • støtte

improve v. ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น

 • mejorar
 • verbessern
 • améliorer
 • Migliorare
 • forbedre (seg)

learning ability ความสามารถในการเรียนรู้

 • capacidad de aprendizaje, las habilidades del aprendizaje
 • Lernfähigkeit
 • capacité d’apprentissage
 • capacità di apprendimento
 • læringsevne

memory, memory skill ความจำ, ความสามารถในการจดจำ

 • memoria,  (las) habilidades de memoria 
 • Gedächtnisleistung
 •  mémoire, (la) capacité de mémorisation
 • memoria, (le) doti mnemoniche
 • minne, hukommelse

health n. สุขภาพ

 • salud f
 • Gesundheit
 • santé
 • salute
 • helse m/f

brain n. สมอง

 • cerebro m
 • Gehirn
 • cerveau
 • cervello
 • hjerne m

brainwave n. คลื่นสมอง

 • onda cerebral
 • Gehirnwelle
 • ondes cérébrales
 • lampo di genio
 • hjernebølge

illness n. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, โรคภัย

 • enfermedad
 • Krankheit
 • maladie
 • malattia
 • sykdom m

stress n. ความตึงเครียด, ความเครียด

 • estrés m
 • Stress, Spannung
 • stress
 • stress
 • stress

blood pressure

 • presión arterial
 • Blutdruck
 • pression artérielle
 • pressione
 • blodtrykk n

anxiety n. ความวิตกกังวล

 • ansiedad f
 • Angst f, Angstgefühle neu.
 • anxiété f
 • ansia f
 • angst m

healthy adj.  ซึ่งมีสุขภาพดี, ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ

 • sano 
 • gesund
 • sain, en bonne santé
 • sano
 • sunn, frisk

Sitting Position

Meditation Posture

Meditation Posture

sit v. นั่ง

 • sentar, sentarse
 • sitzen
 • s’asseoir  
 • sedersi
 • sitte; sette seg

Posture n. Position n.  n. ท่าทาง

 • postura f posición f
 • Stellung f , Haltung f [Körper]haltung f 
 • position f ,  posture 
 • posizione f
 • stilling m/f

Sitting position

 • (una, en) posición sentada
 • Sitzposition, Sitzstellung
 • (una, en) position assise
 • (una, la) posizione seduta
 • Sittestilling (en)

feeling and sensation

feeling n. sensation n. ความรู้สึก อารมณ์

 • sensación f
 • Gefühl neu.
 • sentiment m, sensation f
 • sentimento m,  sensazione f
 • følelse m, sensasjon m

emotion n. อารมณ์ ความรู้สึก

 • emoción f
 • Emotion f
 • émotion f
 • emozione f
 • emosjon m

relaxed adj. ซึ่งผ่อนคลาย, ซึ่งรู้สึกสบาย

 • relajado
 • entspannt
 • détendu
 • rilassato
 • avslappet

comfortable adj. สบาย สุขสบายใจ อบอุ่นใจ ผาสุก นุ่ม

 • cómodo, confortable
 • komfortabel, bequem
 • confortable,  à l’aise
 • confortevole, comodo
 • behagelig, komfortabel, bekvem

tension n. ความเครียด ความตึงเครียด ความตึง

 • tensión f
 • Spannung f, Anspannung f
 • tension f
 • tensione f
 • spenning m/f

Breathing

breath n.

 • respiración f  / aliento m
 • Atem m / Atemzug m
 • souffle m 
 • respiro m
 • pust m

breathing n.

 • respiración f
 • Atmung f
 • respiration f
 • respirazione f
 • pusting m/f

Notice : Typos, Grammatical Errors & Spelling Mistakes?

“I would appreciate hearing your opinion on this.

If you have anything to recommend, please let me know.”

(ในโอกาสหน้าจะมาเพิ่มเติมคำศัพท์และตัวอย่างบทพูดเมื่อมีเวลา
หากท่านได้พบความผิดพลาดหรือมีคำแนะนำประการใด
โปรดแสดงความเห็นเพื่อช่วยปรับปรุงใน comment ด้านล่าง)

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response