เรียนภาษาอิตาลี-อังกฤษ 24 คำกิริยาที่ใช้บ่อยที่สุด Most Used Verbs in English-Thai-Italian

Posted on ธ.ค. 26 2017 - 9:59am by DMR

THE MOST COMMONLY USED VERBS IN ENGLISH THAI ITALIAN

การใช้คำกิริยาในภาษาตะวันตกเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญสำหรับคนไทย เพราะมีการผันคำกิริยา (verbs) ให้เปลี่ยนไปตามสรรพนาม (pronouns) ที่เป็นประธาน กาล (tense) ที่กล่าวถึง คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อีกมากมาย เช่น เหตุการณ์สิ้นสุดหรือยัง เหตุการณ์จะจบเมื่อไหร่ เป็นต้น

การเรียนภาษาทุกหลักสูตรจะให้เรียนคำกิริยาเหล่านี้ก่อนเสมอ เพื่อให้นักเรียนเริ่มจับใจความที่สำคัญในการพูดคุยในชีวิตประจำวันได้ การที่เราใช้คำกิริยาเหล่านี้ได้คล่องแคล่วจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในก้าวต่อไปของการเรียนภาษามากขึ้น

Learn the most using verbs

Learn the most using verbs

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

WHAT YOU SHOULD KNOW FIRST

USEFUL WEBSITES AND WEBPAGES

ORDER OF LANGUAGES

  • ENGLISH
  • THAI
  • ITALIAN

THE MOST USED VERBS IN 3 LANGUAGES

1. TO BE  เป็น. อยู่, คือ

TO BE : I am, you are, he/she is, we are, they are

ESSERE : io sono, tu sei, lui/lei/Lei é, noi siamo, voi siete, loro/Loro sono

Who is this beautiful girl? ผู้หญิงสวยคนนี้เป็นใคร
Chi è quella bella signorina/ragazza?

2. TO HAVE มี

TO HAVE : I have, you have, he/she has, we have, they have

AVERE : io ho, tu hai, lui/lei/Lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro/Loro hanno

Do you have a table for tonight/two people? คุณมีโต๊ะสำหรับ คืนนี้/สองคน ไหม
Avete un tavolo per stasera?

3. TO MAKE, TO DO  ทำ

TO MAKE : I make, you make, he makes, we make, they make

FARE : io faccio, tu fai, lui/lei/Lei fa, noi facciamo, voi fate, loro/Loro fanno

4. TO GO ไป

TO GO : I go, you go, he goes, we go, they go

ANDARE : io vado, tu vai, lui/lei/Lei va, noi andiamo, voi andate, loro/Loro vanno

This week we go to Milan. สัปดาห์นี้ เราไปเมืองมิลาน
Questa settimana andiamo a Milano.

5. TO STAY, TO BE อยู่, พัก, พักอาศัย

TO STAY : I stay, you stay, he stays, we stay, they stay

STARE : io sto, tu stai, lui/lei/Lei sta, noi stiamo, voi state, loro/Loro stanno

6. TO GIVE ให้

TO GIVE : I give, you give, he gives, we give, they give
DARE : io do, tu dai, lui/lei/Lei dà, noi diamo, voi date, loro/Loro danno

7. TO SAY, TO TELL พูด, บอก

TO SAY : I say, you say, he says, we say, they say
DIRE : io dico, tu dici, lui/lei/Lei dice, noi diciamo, voi dite, loro/Loro dicono

8. TO COME มา

TO COME : I come, you come, he comes, we come, they come
VENIRE : io vengo, tu vieni, lui/lei/Lei viene, noi veniamo, voi venite, loro/Loro vengono

9.  MUST, HAVE TO ต้อง

HAVE TO : I have to, you have to, she has to, we have to, they have to
DOVERE : io devo, tu devi, lui/lei/Lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro/Loro devono

10.  CAN, TO BE ABLE  สามารถ

CAN, TO BE ABLE : I can, you can, he can, we can, they can
POTERE : io posso, tu puoi, lui/lei/Lei può, noi possiamo, voi potete, loro/Loro possono

11. TO WANT, TO WISH ต้องการ, อยากได้, ปรารถนา

TO WANT : I want, to want, he wants, we want, they want
VOLERE : io voglio, tu vuoi, lui/lei/Lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro/Loro vogliono

12. TO DRINK  ดื่ม

TO DRINK : I drink, you drink, she drinks, we drink, they drink
BERE : io bevo, tu bevi, lui/lei/Lei beve, noi beviamo, voi bevete, loro/Loro bevono

13. TO KNOW รู้, ทราบ

TO KNOW :  I know, you know, he knows, we know, they know
SEPERE : io so, tu sai, lui/lei/Lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro/Loro sanno

14. TO HOLD จับ, จับไว้

TO HOLD : I hold, you hold, he holds, we hold, they hold
TENERE : io tengo, tu tieni, lui/lei/Lei tiene, noi teniamo, voi tenete, loro/Loro tengono

15. TO GO OUT ออกไปข้างนอก

TO GO OUT : I  go out, you go out, he goes out, we go out, they go out
USCIRE : io esco, tu esci, lui/lei/Lei esce, noi usciamo, voi uscite, loro/Loro escono

MORE VERBS WITH EXAMPLES

กดคำที่ขีดเส้นใต้เพื่อดูวิธีผันกิริยา (Click on the link to find the conjutation)

16. TO LIKE / ชอบ / PIACERE

I like the chalenges. ฉันชอบความท้าทาย (พหูพจน์)
Mi piacciono le sfide.

17. TO KNOW / รู้จัก / CONOSCERE

Who is that beautiful girl, do you know her? ผู้หญิงสวยคนนั้นเป็นใคร รู้จักเธอมั้ย?
Chi è quella bella ragazza, la conosci?

18. TO SLEEP / นอน / DORMIRE

He likes to sleep a lot. เขาชอบนอนมาก
Gli piace dormire moltissimo.

19. TO NEED / ต้องการ จำเป็น / avere bisogno di

The animals need moments of tranquility/big space. สัตว์ต้องการช่วงเวลาที่สงบ/พื้นที่กว้าง
Gli animali hanno bisogno di momenti di tranquillità / grandi spazi.

20. TO EAT / กิน ทาน รับประทาน /  MANGIARE

We generally do not eat at home. ปกติเราไม่ได้ทานข้าวที่บ้าน
Generalmente non mangiamo a casa.

21.  TO DRINK / ดื่ม / BEVO

I drink only sparkling water/mineral water. ฉันดื่มแต่น้ำโซดา /น้ำแร่
Bevo solo acqua gasata/minerale naturale.

22. TO SEND / ส่ง / MANDARE

We are ready to send the document to print. เราพร้อมแล้วที่จะส่งเอกสารไปพิมพ์
Siamo pronti per mandare il documento in stampa.

23. TO WAIT / รอ / ASPETTARE

I have been waiting for you for years. ฉันรอนายมาเป็นปีแล้ว
Sono anni che ti aspetto.

24. TO FIND, TO SEARCH FOR / ค้นหา หา  / CERCARE

I am looking for an apartment with two bedrooms/four rooms.
Cerco un appartamento con due camere da letto/quattro stanze.

Italian_verbs_conjugations
( I have got this from this link. This is really helpful, but there are some mistakes, the 2nd person plural of Morire is not tenete)

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response