(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น กระบวนการรักษา ไม่หวังผล โดยไม่ประกอบเหตุที่ถูกต้อง หรือคาดหวังการรักษาที่เป็นทางลัดที่ดูเหมือนจะทำให้หายเร็ว...

ในบทความนี้ เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศส ผ่านบทนำนั่งสมาธิกัน เริ่มต้น Maintenant, nous allons faire la méditation. ในเวลานี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน Il est temps pour nous d’être calme  ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะมีใจสงบ et de profiter de...

ในบทความนี้เราจะมาพักผ่อนจิตใจด้วยการฟังบทนำนั่งสมาธิ และเรียนรู้โครงสร้างประโยคจากบทสอนการเจริญสมาธิภาวนาในภาษาฝรั่งเศสที่น่าสนใจกัน ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของคำนาม หรือกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...

ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...

สูตรสำเร็จการแต่งประโยคภาษาฝรั่งเศส   เรื่องครอบครัว สมาชิกในบ้าน Présent (Simple Present Tense) ประโยคเหล่านี้แสดงถึงความจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณสามารถสร้างประโยคปัจจุบันกาลที่หลากหลายโดยจับคู่กลุ่มคำจากช่อง...

สูตรลัดแต่งประโยค ชุดที่ 1 เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  การพูดหลายภาษานั้นเป็นความท้าทายไหวพริบปฏิภาณอย่างมาก...

การปลูกผักออแกนิคดีอย่างไร เราสามารถตระหนักได้ด้วยตรรกะพื้นฐาน คือ เหตุใดเราจะต้องนำเอาอาหารที่เต็มไปด้วยยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าไปในร่างกาย...

‹ Navigate ›