เรียนภาษาอิตาลี Present Simple Conjugation|Italian-English-Thai|24+ Examples การแต่งประโยคกาลปัจจุบันภาษาอิตาลี-อังกฤษ-ไทย

Posted on ธ.ค. 31 2017 - 2:28pm by DMR
Categorized as
401
Tagged as

สารบัญ

Learn Italian – English – Thai Grammar:

 • Present simple tense | Simple present tense | Presente semplice
 • Subject Pronouns
 • Verbs : be, have, want, need
 • Direct object, Indirect object
 • การแต่งประโยคปัจจุบันกาล ภาษาอิตาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
 • กรรมตรง กรรมรอง เป็นอย่างไร
 • Sentence construction, sentence structure, how to form sentences
 • Tips to make constructing Italian/English/Thai sentences easy
 • How to form sentences

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

THAI-ENGLISH DICTIONARY
THAI-ENGLISH DICTIONARY|CONTEXT

Make use of these basic present-tenses conjugations to create variety of sentences with 3 verbs: TO BE (ESSERE), TO HAVE (AVERE), TO WANT/Would Like *conditional (VOLERE).

You can combine with words and phrases through this guide to give you more possibility.

คำกิริยาสามตัวนี้ คือ ESSERE (เป็น, อยู่, คือ), AVERE (มี), VOLERE (ต้องการที่จะ) รวมทั้ง AVERE BISOGNO DI ที่หมายถึง มีความต้องการ  สามารถทำให้คุณแต่งประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่รู้จบ เมื่อเรานำไปผันร่วมกับคำสรรพนาม จะออกมาเป็น 24 แบบดังนี้

 

Italian-English-Thai Phrases for Beginners

Italian-English-Thai Phrases for Beginners

What you should know first

Learn Pronouns in Italian Click here
กดที่ลิงค์ เรียนคำสรรพนามกันก่อนเข้าเรื่องนี้

(In Italian, subject pronouns not used in speaking)

 

The Present Simple Conjugation 

 

Io : I,  ฉัน, ผม (เรา, กู)

1. Io sono :   I am,  ฉันเป็น ฉันคือ

2. Io ho : I have, ฉันมี

3. Io voglio/vorrei : I want ฉันต้องการ / I would like ฉันต้องการที่จะ (ผันมาจาก want)

4. Io ho bisogno di : I need ฉันต้องการมาก, ฉันจำเป็นต้อง

tu : you, คุณ (singular, informal, เอกพจน์, สนิทกัน, ไม่เป็นทางการ) 

5. Tu sei :  you are  คุณเป็น, คุณ คือ

6. Tu hai : you have, คุณมี

7. Tu vuoi / vorresti : you want คุณต้องการ / you would like คุณต้องการที่จะ

8. Tu hai bisogno di : you need คุณจำเป็นต้อง

lui/lei/esso : he/she/it  เขา/เธอ/มัน
Lei : you คุณ (formal, singular, ทางการ, คนเดียว) 

9. (Lui/…) é :  he is, เขาเป็น เขาคือ

10. (Lui/…) ha : he has, เขามี

11. (Lui/…) voule / vorrebbe : he wants เขาต้องการ / he would like เขาต้องการที่จะ

12. (Lui/…) ha bisogno di, เขาจำเป็นต้อง

Noi : we เรา  

13. Noi siamo :  we are, เราเป็น เราคือ

14. Noi abbiamo : we have, เรามี

15. Noi vogliamo / vorremmo  : we want เราต้องการ / we would like เราต้องการที่จะ

16. Noi abbiamo bisogno di : we need, เราจำเป็นต้อง

voi : you พวกคุณ (พวกมึง, พวกแก) (informal, plural ไม่เป็นทางการ, สนิทกัน หลายคน)

17. Voi seite :  you are  พวกคุณเป็น, พวกคุณ คือ

18. Voi avete : you have, พวกคุณมี

19. Voi volete/vorreste : you want คุณต้องการ / you would like พวกคุณต้องการที่จะ

20. Voi avete bisogno di : you need พวกคุณจำเป็นต้อง

Loro : you พวกคุณ (formal, plural ทางการ, หลายคน)

loro : they พวกเขา (informal, กันเอง)

21.  Loro/loro sono :  you are  พวกเขาเป็น, พวกเขา คือ

22. Loro/loro hanno : you have, พวกเขามี

23. Loro/loro vogliono/vorrebbero :  you want พวกเขาต้องการ / you would like พวกเขาต้องการที่จะ

24. Loro/loro hanno bisogno di : you need พวกเขาจำเป็นต้อง

Now you can write your own sentences using these basic phrases.

HOW TO FORM SENTENCES

 

Subject is a noun or pronoun that performs the verb in a sentence.
ประธาน คือ คำนามหรือคำสรรพนามที่กระทำกิริยาในประโยค

Direct object is the word or phrase in a sentence that is being acted upon.
Direct object receives the action of the verb.
กรรมตรง คือ คำหรือวลี(กลุ่มคำ) ที่ถูกกระทำโดยตรงในประโยค

Indirect object can be a person or a thing that receives the direct object.
กรรมรอง คือ บุคคลหรือสิ่งของที่ถูกกระทำในทางอ้อม หรือได้รับผลต่อจากกรรมตรง

เช่น

ฉันมีหนังสือ

 • ฉัน คือ ประธาน
 • มี คือ กิริยา
 • หนังสือ คือ กรรมตรง

ฉันส่งหนังสือให้เขา

 • เขา คือ กรรมรอง 

EXAMPLES :

(subject) + have + direct object (noun, something)

(ประธาน) + มี + กรรมตรง (คำนาม, สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

(Io) ho i soldi
I have money
ฉันมีเงิน 

(subject) + need + to-infinitive

(ประธาน) + จำเป็นต้อง  + คำกิริยา (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

(Tu) hai bisogno di sapere
you need to know
คุณจำเป็นต้องรู้ 

(Lui) vorrebbe parlare con lei
He would like to talk to you/her
เขาต้องการที่จะพูดกับคุณ(เธอ)

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response