เรียนภาษาสเปน อังกฤษ 100 กว่าคำศัพท์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว สนามบิน Learn Spanish-English-Thai Traveling 100+ Words, Phrases Used At the Airport and more

Posted on ม.ค. 23 2018 - 6:42am by DMR

สนามบิน คือ จุดสำคัญที่สุดของการเดินทางโดยเครื่องบินไปท่องเที่ยว พบเพื่อน เยี่ยมญาติหรือไปทำงานในต่างประเทศ เราจะเดินทางถึงที่หมายปลายทางอย่างสะดวกราบรื่นหรือไม่นั้น อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสนามบิน เราจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าพนักงานที่สนามบิน พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการบนสนามบิน แอร์โฮสเตจ กำลังสื่อสารอะไร เราจะแจ้งสิ่งที่เราต้องการให้เขาเข้าใจได้อย่างไร เนื้อหาในบทความนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้คนระหว่างเดินทางได้ดีขึ้น

คุณสามารถเปิดข้อความให้ชาวต่างชาติอ่านดู เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่คุณพยายามสื่อสารกับเขามากขึ้น หากคุณยังไม่ชำนาญในภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนมากนัก รวมถึงอ่านทบทวนในสิ่งที่เข้าใจแล้ว ศึกษาการแต่งวลีหรือประโยคต่างๆ ในรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อใช้งานในโอกาสต่างๆ เราได้รวบรวมข้อความที่คุณจะได้ยินบ่อยที่สุดไว้ในที่นี้เกือบทั้งหมดแล้ว ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทาง

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

List of Airport in Spain สนามบินในประเทศสเปน (กดที่นี่ Click here)

 

English-Spanish Vocabulary รวมศัพท์อังกฤษ-สเปนมากมาย

Airports in Spain

Airports in Spain

คำศัพท์ วลี ประโยค ความหมาย คำแปล

คุณสามารถกดที่ลิงค์ในแต่ละคำที่มีสีแตกต่างเพื่อศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติม รวมถึงวิธีการผันคำกิริยา

Airports

Airport, Aeropuerto, สนามบิน

A. At the Airport ที่สนามบิน

Words

1. Airport, Aeropuerto m, สนามบิน

2. Plane/Aircraft, Avión m, เครื่องบิน

3. Flight, Vuelo m, เที่ยวบิน

the connecting flight

 • el vuelo de conexión
 • เที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือเที่ยวบินระหว่างเดินทาง

4. Stopover, Escala f, การหยุดเพื่อเปลี่ยนสายการบิน หรือการต่อเครื่อง

5. Passenger, Pasajero m Pasajera f, ผู้โดยสารชาย ผู้โดยสารหญิง

6. Timetable, Horario m, ตารางเวลา

7. Check-in desk, Facturación / Mostrador de facturación, เคาน์เตอร์เช็คอิน

8. Ticket, Billete m, ตั๋วเครื่องบิน

 • A return ticket/ one-way ticket back, un pasaje de vuelta, ตั๋วบินกลับขาเดียว

9. Arrivals, Llegadas f, การบินเข้าประเทศ

10. Departures, Salidas f, การบินออกนอกประเทศ

11. Airlines, Lineas aéreas , สายการบิน

12. Airline counter, Mostrador, เคาน์เตอร์สายการบิน

13. International flight, Vuelo internacional, เที่ยวบินออกนอกประเทศ

14. Domestic flight, Vuelo nacional, เที่ยวบินในประเทศ

15. Non-stop flight, Vuelo directo/vuelo sin escalas,  เที่ยวบินตรง ไม่มีการต่อเครื่อง

16. Gate, Puerta de embarque, ประตูขึ้นเครื่อง

17. Animal in the hold, animal vivo en la bodega สัตว์ที่อยู่ในกรงหรือที่ขัง สำหรับขึ้นเครื่องบินได้
(AVIH – animal vivant in hold)

18. Luggage, equipaje m, กระเป๋าเดินทาง

 • Carry-on luggage, Equipaje de mano, กระเป๋าถือติดขึ้นเครื่องบินไปด้วย
 • Checked luggage, Equipaje facturado, กระเป๋าที่จะเช็คเพื่อนำลงไปใต้ท้องเครื่องบิน และไปรับที่ปลายทาง

Phrases

1. I would like to book / make a reservation

 • Quisiera reservar/Me gustaría reservar
 • ฉันต้องการจอง

A flight to…

 • Un vuelo a…
 • เที่ยวบินที่จะไป…

A flight to Thailand/Spain/German/Norway/France/Italy

 • un vuelo a Tailandia, España, Alemania, Noruega, Francia, Italia
 • เที่ยวบินไปไทย สเปน เยอรมัน นอร์เวย์ ฝรั่งเศส อิตาลี

I’ve booked my ticket back to Thailand/Spain/England….

 • He reservado mi pasaje de vueltaTailandia/España/Inglaterra…
 • ฉันได้ซื้อตั๋วกลับประเทศไทย/สเปน/อังกฤษ….. ไว้แล้ว

2. You can check in at our self-billing machines / the check-in desk

 • Puede facturar en nuestras máquinas de autofacturación/el mostrador de facturación.
 • คุณสามารถเช็คอินได้ที่ตู้เช็คอินด้วยตนเอง/เคาน์เตอร์เช็คอิน

3. Can I see your ticket, please?
¿Me enseña su billete, por favor?
รบกวนขอดูตั๋วโดยสาร

enseñar ใช้ได้ในความหมายว่า  teach สอน, learn เรียน, show แสดง, train ฝึก, educate ศึกษา

Do you have passport with you?
¿Su pasaporte, por favor
คุณพกพาสปอร์ตมาด้วยไหม

How many bags are you checking?
¿Qué equipaje va a facturar?
คุณมีกระเป๋าที่จะเช็คอินกี่ใบ

4. Will you be bringing a carry-on luggage?
¿Llevará equipaje de mano?
คุณจะถือกระเป๋าเดินทางติดตัวไปด้วยไหม

5. You are going to have to pay the overweight.
¿Tendrá que pagar por exceso de equipaje.
คุณต้องจ่ายค่านำ้หนักกระเป๋าส่วนเกินนะ

6. Do you need any tags for your luggage?
¿Necesita etiquetas para su equipaje?
คุณต้องการป้ายติดกระเป๋าไหม

7. Would you like an aisle or a window seat?
¿Pasillo o ventanilla?
คุณต้องการที่นั่งติดทางเดิน หรือ หน้าต่าง

Screen Shot 2018-01-23 at 18.48.05

Window, Middle and Aisle Seats

You choose a window/an aisle seat.

 • Usted elige una ventana/un asiento del pasillo
 • คุณเลือกที่นั่งติดหน้าต่าง/ติดทางเดิน

I have chosen a/an …
I have picked a/an …

 • He elegido un/una…
 • ฉันได้เลือก …..

Reserve an aisle seat so thayomay leave your seat with ease.

 • Para que pueda levantarse más fácilmente, reserve un asiento al lado del pasillo.
 • เพื่อที่จะลุกออกไปได้ง่าย คุณควรจองที่นั่งติดทางเดิน

8. You’ll board at gate… (number)

Debe embarcar por la puerta…
คุณต้องไปรอขึ้นเครื่องที่ประตูหมายเลข…

9. Please be at the gate thirty minutes before your flight.
¿Debe estar en la puerta de embarque treinta minutos antes.
กรุณาไปที่ประตูเป็นเวลาสามสิบหน้าทีล่วงหน้าก่อนเวลาที่เครื่องจะบินออก

10. What time does your flight leave? (formal)
¿A qué hora sale su vuelo?
เที่ยวบินของคุณออกกี่โมงนะ (แบบทางการ)

11. What time does your flight leave? (informal)
¿A qué hora sale tu vuelo?
เที่ยวบินของคุณออกกี่โมงนะ (แบบคนสนิทคุยกันเอง)

12. What time does our flight to Bangkok leave?
¿A qué hora sale nuestro vuelo a Bangkok?
เที่ยวบินของพวกเราที่จะไปกรุงเทพออกกี่โมงนะ

13. What time does the flight …. for….. leave?
¿A qué hora sale el vuelo … para… ?
เที่ยวบินที่จะไป… ออกกี่โมง?

14. Your flight is expected to take off on time.
Su vuelo saldrá a lo hora prevista.
คาดหมายว่าเที่ยวบินของคุณจะออกตรงเวลา

15. Your flight has been delayed by two hours.
Su vuelo tiene un retraso de dos horas.
เที่ยวบินของคุณจะออกช้ากว่ากำหนดสองชั่วโมง

16. Flight … to … has been cancelled.
El vuelo … con destino a .. ha sido cancelado.
เที่ยวบินที่จะไป…    ถูกยกเลิก

17. Where can I get a luggage trolley/a wheelchair?
¿Dónde puedo conseguir un carrito/una sila de ruedas?
ฉันจะไปเอารถเข็นกระเป๋า/รถเข็นคนพิการได้ที่ไหน

18. Passport control
Control de pasaportes
จุดตรวจสอบหนังสือเดินทาง

19. Metal detector
Detector de metales
เครื่องตรวจสอบโลหะ

20. Could I see your passport and boarding card, please?
Por favor, su pasaporte y su tarjeta de embarque
ขอดูหนังสือเดินทางกับใบแสดงข้อมูลการเดินทางด้วยครับ

21. Could you put any metallic objects into the tray, please?
Ponga todos los objetos metálicos en la cesta, por favor
คุณช่วยนำเอาอุปกรณ์โลหะใส่ในกระบะด้วยครับ

22. Do you have any liquids or sharp objects in your hand luggage?
¿Lleva algún líquido u objeto punzante en su equipaje de mano?
คุณมีของเหลวหรือของมีคมในกระเป๋าถือหรือเปล่า

23. Could you take off your belt, please?
¿Podría quitarse el cinturón, por favor?
ช่วยถอดเข็มขัดออกด้วยครับ

24. Departures lounge
Sala de espera
ห้องนั่งเล่นสำหรับรอเดินทาง

25. Duty free shopping
Tienda libre de impuestos
จุดจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี

26. The flight to …
El vuelo con destino a
เที่ยวบินที่จะไป

27. The flght from
El vuelo con procedente de
เที่ยวบินที่มาจาก

28. I am looking for …(the first)… terminal
Busco la terminal…
ฉันกำลังมองหาอาคารผู้โดยสารหมายเลข…

29. Passengers for flight  … should go to gate ..
Se ruega a los pasajeros del vuelo … embarquen por la puerta
ผู้โดยสารเที่ยวบิน …. ควรจะไปที่ประตูขึ้นเครื่องในเวลานี้

30. This is the final boarding call for passengers booked on flight…
Última llamada para los pasajeros del vuelo Seat Asiento
นี่คือการเรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบิน…..

31. Mi llegada puede retrasarse un poco.
My arrival may be delayed a bit.
เที่ยวบินของฉันอาจจะบินลงสายเล็กน้อย

32. the arrival of the flight with delay
la llegada del vuelo con retraso
การมาถึงของเที่ยวบินที่มาสายหรือช้ากว่าเวลาที่กำหนด

B. During the flight เมื่ออยู่บนเครื่องบินแล้ว

During the Flight

During the Flight

Words

1. First class, Primera clase f, ที่นั่งชั้นหนึ่ง

2. Business class, Clase ejecutiva ที่นั่งชั้นธุรกิจ

3. Economy class, Clase turista ที่นั่งชั้นประหยัด

4. Turbulence, Turbulencia f, การเคลื่อนไหวผิดปกติของบรรยากาศ

5. Motion sickness, Mareo m, เมาเครื่องบิน เมาคลื่น  เมารถ เมาเรือ

6. Meal tray, Bandeja (f) de comida, ถาดอาหาร

7. Vegetarian meal, Comida vegetariana, อาหารมังสะวิรัติ

8. Pilot, Piloto m, นักบิน

9. Stewardess/ Air hostess , Azafata f, พนักงานต้อนรับหญิง บนเครื่องบิน  (แอร์)

10. Window, Ventanilla f, หน้าต่าง

11. Crew, Tripulacíon f, ลูกเรือ หมายถึง กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน

12. Take-off, Despegue m, บินขึ้น

13. Landing, Aterrizaje m, ร่อนลง บินลง

14. Lavatory, Servicios m, ห้องสุขา ห้องส้วม บนเครื่องบิน

15. Life jacket, Chaleco (m) salvavidas, เสื้อชูชีพ

Phrases

1. What’s your seat number, please?
¿Cuál es el número de su asiento, por favor?
ที่นั่งคุณหมายเลขเท่าไหร่ครับ

2. Could you please put that in the overhead locker?
¿Podría colocar eso en el compartimento superior?
คุณช่วยกรุณาใส่มันเข้าไปในที่เก็บกระเป๋าด้านบน

3. Please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position.
Por favor, abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posicíon vertical.

4. Please fasten the belts and put the back of your chairs upright.
Por favor, abróchense los cinturones y pongan en posición vertical los espaldares de sus sillas.
กรุณารัดเข็มขัดและปรับที่นั่งของคุณให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง

5. Please turn off all mobile phones and electronic devices.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y demás aparatos electrónicos.
กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

6. Smoking is prohibited for the duration of the flight.
Está prohibido fumar durante todo el vuelo.
ห้ามสูบบุหรี่ตลอดการเดินทาง

7. We shall land in ten minutes.
Tomaremos tierra dentro de diez minutos.
เรากำลังจะบินลงแตะพื้นดินในอีกสิบหน้าที่ข้างหน้า

8. Please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill.
Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el aparato se haya inmovilizado totalmente.
กรุณานั่งอยู่กับที่จนกว่าเครื่องจะจอดสนิท

9. Pick up your luggage at the terminal.
Recojan su equipaje en la terminal.
รับกระเป๋าเดินทางที่อาคารผู้โดยสาร

10. One of my suitcases has been lost.
Se me ha perdido una maleta.
กระเป๋าใบหนึ่งของฉันหายไป

11. Where can I report it?
Dónde puedo reclamar?
ฉันจะรายงานแจ้งหายได้ที่ไหน

12. Lost property
Objetos perdidos
จุดแจ้งของหาย

13. Fill in this claim form
Rellene esta hola de reclamaciones
กรอกข้อความในแบบฟอร์มนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response