ปัจจัย 4 ประการที่มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว

Posted on ธ.ค. 25 2018 - 7:37am by DMR

ชีวิต ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ล้มเหลว จะร่ำรวยทรัพย์สิน หรือ หนี้สิน อยู่ที่องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

ปัจจัย 4 ประการของความสำเร็จ

  1. ความรู้เท่าทัน
  2. การประเมินความเสี่ยง
  3. การคาดการณ์ที่แม่นยำ
  4. การตัดสินใจที่ถูกต้อง

ปัจจัย 4 ประการของความล้มเหลว

  1. ความรู้ไม่เท่าทัน
  2. ความผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยง
  3. การคาดการณ์ที่ไม่แม่นยำ
  4. การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response