Scroll to Top

ความเป็นไปและจุดเด่นของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงเรื่อง Brexit การขอแยกตัวออกไปของอังกฤษ เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป...

แต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายที่จะต้องมีความแตกต่างกัน...