Scroll to Top

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ภาษาเป็นสื่อกลางที่สำคัญยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนา...

หลวงพ่อธัมมชโย ท่ามกลางการถูกวิพากษ์วิจารณ์ อีกครั้งหนึ่งที่ หลวงพ่อธัมมชโย  หรือตามชื่อปรากฎอยู่ในสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเรียก...