Scroll to Top

ภาษาเป็นสื่อกลางที่สำคัญยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนา...

หลวงพ่อธัมมชโยในวัยหนุ่ม ขณะกำลังปฏิบัติธรรม ท่ามกลางการถูกวิพากษ์วิจารณ์ อีกครั้งหนึ่งที่ หลวงพ่อธัมมชโย  หรือตามชื่อปรากฎอยู่ในสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเรียก...