Scroll to Top

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); การเห็นวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายและมุ่งตรงไปตามแผนที่วางไว้ได้ดีเพียงใด คนที่ลงเรือลำเดียวกันเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าปัจจัยภายนอก การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ...