Scroll to Top

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ประเทศใดมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี...

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอ่านข้อความนี้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ก็ไม่เป็นที่สงสัยว่าเราทุกคนได้ถูกนำเอาเทคโนโลยีมายัดใส่มืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...