Scroll to Top

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จากการที่ผู้เขียน อาศัยอยู่ภาคเหนือ...

  สิ่งต่างๆ ในโลกนี้มีเจ้าของรัก เจ้าของหวง การสละความเป็นเจ้าของโดยการให้นับเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการให้กับคนในครอบครัว...

วันที่ 17 เมษายน นับเป็นวันที่ 107 ของปีที่มี 365 วัน เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ตัวเลข...