Scroll to Top

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); บทสนทนาที่ทำให้โลกของการเรียนภาษาหมุนไป ...

หลวงพ่อธัมมชโย ท่ามกลางการถูกวิพากษ์วิจารณ์ อีกครั้งหนึ่งที่ หลวงพ่อธัมมชโย  หรือตามชื่อปรากฎอยู่ในสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเรียก...

ความ รู้สึกอึดอัดคับข้องใจ จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง...