ลักษณะบุคคลในที่ทำงาน 6 แบบ

Posted on ธ.ค. 24 2018 - 5:47am by DMR
การเห็นวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายและมุ่งตรงไปตามแผนที่วางไว้ได้ดีเพียงใด
คนที่ลงเรือลำเดียวกันเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าปัจจัยภายนอก
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจัยสำคัญ คือ การมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ ความมีปัญญารอบรู้ ความเข้าใจงาน ความสามารถในการทำงาน มีผลต่อการได้รับความยอมรับจากผู้อื่น ที่สำคัญ คือ ประโยชน์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลักษณะบุคคลในที่ทำงานมี 6 แบบที่สำคัญ

1. มีอำนาจสั่งการ มีปัญญารอบรู้ ทำงานได้ดี รอบคอบ เป็นที่ชื่นชม
2. มีอำนาจสั่งการ เป็นผู้รอบรู้ แต่มักทำงานผิดพลาด ก่อปัญหามาก
3. มีอำนาจสั่งการ แต่ขาดความรู้ ทำตามอำเภอใจ สร้างปัญหาให้ผู้อื่น
4. ไม่มีอำนาจสั่งการ แต่มีความรอบรู้ ทำงานดีเป็นที่น่าชื่นชม
5. ไม่มีอำนาจสั่งการ มีความรู้ แต่ดันทำงานผิดพลาดบ่อยๆ
6. ไม่มีอำนาจสั่งการ ขาดความรู้ ทำงานพอไปได้จนถึงไม่ได้เรื่อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response