เรียนภาษาอิตาลี อังกฤษ 100 คำศัพท์ บริบท เตรียมการบรรยาย สมาธิ Learn English-Italian-Thai|Vocabulary, Words & Phrases in Context

Posted on ม.ค. 9 2018 - 7:05am by DMR

ในเรื่องงานเขียนหรือการแปลความหมายคำในภาษาอิตาลีและอังกฤษ หลายครั้งที่เราได้พบเห็นคำๆ หนึ่ง ในรูปแบบประโยคหรือกลุ่มคำวลี  แต่บางครั้งไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรในประโยคนั้น ถึงแม้ไปเปิดพจนานุกรมดูแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือไม่พบ เพราะ คำนั้นมีได้หลายความหมาย มีหลากหลายวิธีในการผัน อีกทั้งการแปลกลับมาเป็นภาษาไทย มีหลายครั้งที่เราไม่สามารถคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ได้ เช่น ต้องปรับเปลี่ยนคำนามหรือกิริยาเพื่อให้เป็นวิธีที่คนไทยเข้าใจได้ดีกว่า จึงไม่สามารถแปลตรงตัวได้ทั้งหมด นอกจากนั้น ภาษาไทยมักจะมีปัญหากับเรื่องคำนามพหูพจน์ ซึ่งเขียนและพูดเหมือนกันกับในแบบเอกพจน์ เช่น ไม่มีการเติม -s ตามหลังเพื่อบอกความแตกต่างเหมือนภาษาอังกฤษ

เมืองไทยเรามีความโดดเด่นในเรื่องคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีผู้คนจากหลากหลายประเทศนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมวัดและศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเราย่อมมีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆ ยิ่งในปัจจุบันนี้ชาวตะวันตกหันมาศึกษาเรื่องการทำสมาธิทั้งการฝึกสติ Mindfulness, การฝึกสมาธิ Meditation, การฝึกวิปัสสนา Vipassana มีจำนวนทับทวีขึ้นนับล้านคน ไม่ว่าจะไปในที่ใดก็มีผู้สนใจการศึกษาถึงประโยขน์ด้านการฝึกจิต

ในบทความนี้ เราจึงนำเสนอคำแปลในรูปแบบบริบท (context) ของแต่ละคำ โดยอาศัยตัวอย่างในเรื่องการเตรียมบทบรรยายเรื่องฝึกสมาธิหรือการเจริญภาวนา  ซึ่งจะทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นข้อความ การผันคำกิริยาเพื่อให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจวิธีการวางลำดับคำหรือกลุ่มคำวลีในตำแหน่งต่างๆ ในการแต่งประโยค ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับเรื่องอื่นๆ ที่คุณกำลังศึกษาได้  การเข้าใจความหมายโดยบริบทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเขียนรายงาน เขียนวิทยานิพนธ์ เขียนบทความ เตรียมการพูด การบรรยาย การสอน การนำเสนอPresentation ต่างๆ เชิญทุกท่านได้ติดตามอ่านบทความนี้กัน

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

12525158_1748616635373466_319851185637205008_o

Meditazione

Meditazione

(Meditation) การทำสมาธิ การเจริญภาวนา

l’introduzione
(the introduction) บทนำ, อารัมภบท, เริ่มต้น, ความรู้เบื้องต้น

l’introduzione alla meditazione buddhista
(the introduction to buddhist meditation) ความรู้เบื้องต้นเรื่องการเจริญภาวนาในพุทธศาสนา

siamo qui
(we are here) เราอยู่ที่นี่

sono qui
(I am here) ฉันอยู่ที่นี่

per parlare dell’
(to talk about the) เพื่อจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ

oggi sono qui a parlarvi di
(I am here to talk to you about the) ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะพูดกับพวกคุณในเรื่องเกี่ยวกับ

siamo qui per parlare dell’
(We are here to talk about the) เรามาที่นี่เพื่อจะพูดคุยเกี่ยวกับ

mi piacerebbe parlarvi del/della
(I would like to talk to you about) ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับพวกคุณเกี่ยวกับ

prima di parlarvi della
(before I talk to you about) ก่อนที่จะฉันจะบอกพวกคุณเกี่ยวกับ

voglio
(I want)  ฉันต้องการ

parlarvi
(speak to you, talk to you, tell you) พูดกับพวกคุณ

voglio parlarvi di
(I want to talk to/tell you about) ฉันต้องการพูดกับพวกคุณเกี่ยวกับ

Ho intenzione di parlarvi di quattro cose.
(I am going to tell you about two things.) ฉันกำลังจะพูดถึงสองสิ่ง

Quello di cui ho pensato di parlarvi oggi è
(What I thought about talking to you today is) สิ่งที่ฉันคิดไว้ว่าจะบอกกับคุณ คือ 

La meditazione
The meditation การเจริญภาวนา, การเจริญสมาธิภาวนา

La Pratica della Meditazione
The Practice of Meditation  การปฏิบัติภาวนา

L’obiettivo della meditazione
(The objective of meditation) วัตถุประสงค์ของการเจริญภาวนา/การฝึกสมาธิ

diverse tecniche di meditazione
(different meditation techniques) วิธีฝึกสมาธิแบบต่างๆ 

meditazione di consapevolezza
(meditation of awareness) การเจริญสติ,​การฝึกสติ

metodo base per la pratica quotidiana
(basic method for daily practice) วิธีฝึกขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

come meditare
(how to meditate) การฝึกสมาธิทำอย่างไร หรือ ฝึกสมาธิทำอย่างไร

come si medita?
(how do you meditate?)  (what is meditation?)
คุณจะฝึกสมาธิได้อย่างไร, การฝึกสมาธิ คือ อะไร, การฝึกสมาธิทำอย่างไร

come iniziare a meditare
(how to start meditating) วิธีเริ่มต้นการฝึกสมาธิ

meditazione per principianti
(meditation for beginners) การฝึกสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้น (พหูพจน์)

introduttivo alla pratica della Meditazione di Visione Profonda
(introduction to the practice of deep meditation) บทนำเรื่องการเข้าฌาน

Perché meditare?
(Why meditate?) ฝึกสมาธิทำไม?

Quali sono i benefici della meditazione?
(What are the benefits of meditation) ประโยชน์ของการฝึกสมาธิมีอะไรบ้าง?

scoprirai i principali effetti benefici
(discover the main beneficial effects) ค้นพบผลดีที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญของสมาธิ

i benefici della meditazione
(benefits of meditation) ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

provati dalla scienza
(proven by science) ที่พิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์

stanno trovando sempre più conferme da parte del mondo scientifico
(are finding more and more confirmations from the scientific world)
ได้มีการค้นพบคำยืนยันมากขึ้นในทางวิทยาศาสตร์

gli studi scientifici sulla meditazione
(scientific studies on meditation) งานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมาธิ

Scopri i benefici nella salute “medico-scientifici
(Discover the medical-scientific health benefits) ค้นพบประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

come adv
(how, what) อย่างไร,​อะไร

come si
(how do you, what is) เป็นอย่างไร, คือ อะไร

meditare v
(to meditate, to ponder, to mull over) ทำสมาธิ, ครุ่นคิด, ใคร่ครวญ

si
(reflexive pronoun | himself, herself, itself, yourself | formal)
สรรพนามที่สะท้อนกลับไปยังคำนามหรือประธานของประโยค ได้แก่ ตัวเขา, ตัวเธอ, ตัวมัน, ตัวคุณ ในรูปแบบเป็นทางการ  เป็นลักษณะการทำกิริยากับตัวเอง หรือตัวมันเอง คือ ประธานและกรรมของประโยคนั้นเป็นคนหรือเป็นตัวเดียวกัน เช่น เขา/เธอทำมีดบาดตัวเอง (si è tagliato) เป็นต้น 

iniziare v
(to begin, to start)

principiante adj
(inexperienced, inexpert) ที่เพิ่งเริ่มต้น, ที่ฝึกใหม่, ที่ยังไม่ชำนาญ

principiante m f
(beginner, novice, first-timer) ผู้ฝึกใหม่, ผู้เริ่มต้น

consiglio
(advice, guideline) คำแนะนำ

La gente mi chiede continuamente consigli.
(People always ask me for advice)

questo è il consiglio
(This is the advice) นี่คือคำแนะนำ

consigli pratici 
(practical advice) คำแนะนำที่ใช้ได้จริง 

dare v
(to give) ให้

dare un consiglio
(give you advice)

Fatti dare
(Let me give) ให้ฉัน (อนุญาตให้ฉัน) ได้ให้ … (กับคุณ)

lasciare v
(to leave, to give sb sth)  ทิ้งไว้, ออกจาก, ฝากไว้, การให้บางสิ่งกับบางคน

Fatti dare un consiglio
Lasciati dare un consiglio
(Let me give you advice.) (Let me make a suggestion.)

darti dei consigli
(give/giving you some advice) ให้คำแนะนำคุณ

consigli per cominciare
(tips to get started) คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้น

cominciare v
(to begin, to start) เริ่มต้น

superare
(to exceed, to be taller/wider than sth, to go past, to cross, to get over)

superare le prime difficoltà
(overcome the first difficulties) ข้ามผ่านความยากลำบากในขั้นเริ่มต้น

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response