100 คำศัพท์ บทเรียนภาษาอังกฤษ ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี นอร์เวย์ ด้วยตนเอง|บทเรียนสัปดาห์ที่ 4 Learn 7 Languages Lessons Online|Week 4| INDEFINITE PRONOUNS

Posted on ม.ค. 21 2018 - 8:17am by DMR

Daily Program

for self-study Language Learning

English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian

 • Aprender otro idioma | Recomendaciones para aprender otro idioma 2018
 • Deine Lernempfehlungen für Januar 2018
 • Für dich relevante Lernthemen im Januar 2018
 • Les conseils pour apprendre une langue étrangère 2018
 • I consigli per organizzare l’apprendimento di una lingua straniera 2018

ในที่สุดก็เข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ เราได้เรียนไวยากรณ์ครอบคลุมไปกว่าครึ่งของเรื่องที่จำเป็นทั้งหมดแล้วในเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งเป็นการอ่านรอบแรกๆ อ่านเพื่อให้เข้าใจภาพรวม ซึ่งสัปดาห์นี้เราจะเรียนของใหม่และยังคงกลับมาทบทวนและเก็บตกสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว อ่านตารางโปรแกรมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ Week 1,  Week 2, Week 3

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

การเรียนหลายภาษานั้น ถ้าจะให้จำติดแน่นจะต้องมีเวลาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันจนกว่าจะจำได้ ไม่ว่าโดยวิธีการอ่าน ฟังหรือเขียนก็ตาม

INDEFINITE PRONOUNS

The pronouns that refer to people or things คำสรรพนามที่ใช้กล่าวถึงบุคคลหรือสิ่งต่างๆ โดยไม่เฉพาะเจาะจง

English, Thai, SpanishGermanFrenchItalian, Norwegian

Indefinite Pronouns: English, Thai (meaning ความหมาย)

 • everybody, everyone ทุกๆ คน
 • everything ทุกๆ สิ่ง
 • somebody, someone บางคน, ใครบางคน
 • something บางสิ่ง, บางอย่าง
 • anybody anyone ใครก็ตาม
 • anything ใดๆ, บางสิ่งบางอย่าง
 • nobody ไม่มีใคร, no one ไม่มีใครสักคน
 • nothing ไม่มีสักอย่าง

Indefinite Pronouns: Spanish, English, Thai (meaning ความหมาย)

ภาษาสเปน / ภาษาอังกฤษ /ภาษาไทย แปลว่าอะไร

• Algún/a: Some/Any (in positive sentences and questions) บ้าง, จำนวนหนึ่ง, สักเล็กน้อย
• Alguno/alguna: Some/Any (in positive sentence and questions) บ้าง, จำนวนหนึ่ง, สักเล็กน้อย
• Algunos/algunas: Some/Any (in positive sentence and questions) บ้าง, จำนวนหนึ่ง, สักเล็กน้อย
• Ningún/ninguna: Any/No (in negative sentences) ไม่มี
• Ningúno/ninguna: Any/None (in negative sentences)  ไม่มี 
• Algo: Something/Anything (in positive sentence and questions) บางสิ่งบางอย่าง
• Nada: Nothing/Anything (in negative sentences) ไม่มี, ไม่มีสิ่งใด
• Alguien: Someone/Anyone (in positive sentence and questions) บางคน
• Nadie: No one/Anyone (in negative sentences) บางคน
• Algo de: Some/Any (part of something) (in positive sentence and questions) บ้าง, จำนวนหนึ่ง, สักเล็กน้อย
• Nada de: None/Any (part of something) (in negative sentences) ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวกับ 
• Nunca: Never  ไม่เคย

Indefinite Pronouns: English, German, Thai (meaning ความหมาย)

ภาษาอังกฤษ / ภาษาเยอรมัน / ภาษาไทย  แปลว่าอะไร

Everybody / Alle/Jeder ทุกคน

All of us / Allesamt เราทุกคน

Somebody / Jemand / Irgendwer บางคน

Nobody / Niemand / Keiner ไม่มีใคร ไม่มีสักคน

Anybody / Jedermann / Irgendjemand บางคน

Something / (Irgend)Etwas บางสิ่ง

Somewhere / Irgendwo สักแห่งหนึ่ง, บางที่

Nowhere / Nirgends / Nirgendwo ไม่มีสักที่, ไม่มีที่ไหน

Both – Beide ทั้งสอง

Some/a few – Einige บ้าง, สักเล็กน้อย

A lot/many – Viel(e) มาก, เยอะ

Those two/three/four – Diese zwei/drei/vier สอง/สาม/สี่.. สิ่งนั้น

A bit – Ein bisschen เล็กน้อย, นิดหน่อย

A little – Ein wenig เล็กน้อย, นิดหน่อย

Any – Irgendwelche(s) บ้าง

Such – Solche   เช่นนั้น เช่นนี้

One/You – Man คำแสลงสำหรับเรียกบุคคลโดยรวมๆ โดยไม่เจาะจงหญิงชาย

Several – Mehrere หลาย, มากกว่าสอง

Indefinite Pronouns: Italian, English, Thai (meaning ความหมาย)

ภาษาอังกฤษ / ภาษาเยอรมัน / ภาษาไทย  แปลว่าอะไร

alcuno—any บ้าง, สักเล็กน้อย
alquanto—somewhat ค่อนข้าง
altro—more มากกว่า, มากกว่านั้น
certo—some บ้าง, สักเล็กน้อย
diverso—different แตกต่างจาก
molto—very มาก
parecchio—some บ้าง, สักเล็กน้อย
poco—little นิดหน่อย, บ้าง
taluno—someone บางคน
tanto—so มาก
troppo—too มากไป เยอะไป 
tutto—all ทั้งหมด
vario—various มีหลากหลาย
uno—a หนึ่ง หนึ่งสิ่ง
ciascuno—each แต่ละ
nessuno—nobody, no one ไม่มีใคร

alcunché—anything ไม่ว่าสิ่งใด, สิ่งใดๆ
checché—whatever อย่างไรก็ตาม
chicchessia—anyone, anybody ใครบ้าง บางคน ใครๆ
chiunque—anyone ใครๆ
niente—nothing ไม่มีอะไร
nulla—nothing ไม่มีอะไร ไม่มีสิ่งใด
qualcosa—something บางสิ่ง บางอย่าง

 

Repeat the previous lessons

ทบทวนความรู้เดิม ทบทวนความจำ อ่านย้ำสิ่งที่ยังจำไม่ได้

Week 1Week 2

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE

การเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

ดูความหมาย คำแปลแต่ละคำ แปลว่า อะไร ที่นี่

English, English (a-z list), Thai, Spanish1Spanish2, Spanish3GermanFrench, French2, French3Italian, Italian2, Norwegian

Repeat the previous lessons

ทบทวนความรู้เดิม ทบทวนความจำ อ่านย้ำสิ่งที่ยังจำไม่ได้

Week 1Week 2, Week 3

 

Next lessons

WEEK 5

CONJUNCTIONS

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response